تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، تکنولوژی بذر، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، اگرواکولوژی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

4 دانشجوی دکترای، داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر مدت زمان خراش ‌دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی کهورک آزمایشی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1394 انجام گرفت. تیمار‌ آزمایشی زمان خراش‌دهی مکانیکی در چهار سطح شامل کنترل (عدم خراش‌دهی)، خراش‌ دهی به‌مدت یک دقیقه، یک و نیم دقیقه و دو دقیقه بود. نتایج نشان داد کاربرد تیمار‌ آزمایشی بر درصد و سرعت جوانه زنی، تعداد گیاهچه‌ ی عادی و غیرعادی، میانگین مدت زمان جوانه‌ زنی، وزن‌ تر ساقه چه، وزن خشک ریشه ‌چه، وزن خشک ساقه‌ چه و طول ساقه‌ چه معنی دار و بر وزن‌ تر ریشه‌ چه و طول ریشه‌ چه غیر معنی ‌دار شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد با افزایش زمان خراش‌ دهی درصد جوانه ‌زنی افزایشی 100 درصدی نسبت به شاهد داشت. بیش‌ترین طول ساقه‌ چه مربوط به مدت زمان شاهد با 4/3سانتی‌متر، کمترین و بیش‌ترین وزن‌تر ساقه‌ چه به‌ترتیب مربوط به زمان صفر (0/25گرم) و زمان یک دقیقه (1/9گرم) بود. بیش‌ترین وزن خشک ریشه ‌چه و ساقه ‌چه در مدت زمان یک دقیقه مشاهده شد. با افزایش زمان خراش‌دهی از تعداد گیاهچه عادی کاهش و تعداد گیاهچه غیرعادی افزایش یافت، نتایج این آزمایش نشان داد که برای اسقرار بهتر بذر کهورک و یکنواختی آن مدت زمان خراش‌ دهی یک دقیقه مناسب است.

کلیدواژه‌ها