بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی‌ارشد، گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد شهر کرد

3 کارشناسی‌ارشد زراعت، دانشگاه زنجان

4 کارشناسی‌ارشد، اقتصاد، دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تنش شوری بر برخی از صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر برنج و شناسایی رقم‌های متحمل به شوری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور اول، ارقام برنج شامل بینام، دم سیاه سلیمانداراب، خزر، IR29 و Pokali و فاکتور دوم، پنج سطح شوری شامل صفر (شاهد)، 2، 4، 6 و 8 دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که رقم خزر در سطوح مختلف شوری نسبت به سایر ارقام، وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه و همچنین درصد و سرعت جوانه‌ زنی بهتری داشت. با افزایش تنش شوری ارقام مورد مطالعه در تمامی صفت‌های مورد بررسی روند کاهشی را نشان دادند، اما این روند کاهشی در رقم خزر با افزایش تنش شوری، آهنگ کندتری نسبت به سایر ارقام داشت. رقم خزر در تیمار شاهد، سطح شوری 2 و 4 دسی‌زیمنس بر متر بالاترین درصد جوانه ‌زنی، بیشترین طول ساقه ‌چه، ریشه‌ چه، وزن خشک ریشه ‌چه و ساقه‌ چه و سرعت جوانه‌ زنی را داشت.