ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، تکنولوژی بذر و زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران.

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران.

چکیده

پرایمینگ یکی از تکنیک‌ هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌ زنی، سبزشدن در تنش‌های محیطی از قبیل تنش شوری، دما وخشکی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر پیش تیمار ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه‌ زنی و پارامترهای رشد گیاه شاهی در تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل هورمون اکسین (ایندول استیک اسید) در سه سطح (0، 0/2 و 0/5 میلی‌ گرم در لیتر) و تنش شوری نمک دریاچه قم در 4 سطح (0 (آب مقطر)، 2/5، 5 و 7/5 دسی‌زیمنس بر متر) بود. در بررسی نتایج تجزیه واریانس پیش تیمار اکسین بر میانگین مدت زمان جوانه‌زنی و ضریب جوانه‌زنی و تنش شوری بر طول ریشه‌چه و گیاهچه شاهی غیر معنی‌دار شد. اثر متقابل پیش تیمار بذر با اکسین و تنش شوری بر درصد جوانه‌ زنی، طول ریشه‌چه، ساقه‌ چه، گیاهچه و همچنین ضریب آلومتری در سطح احتمال یک درصد معنی ‌دار شد. با افزایش غلظت اکسین تعداد گیاهچه نرمال بیشتر شد و تعداد گیاهچه غیرنرمال کاهش یافت. پیش تیمار بذر با ایندول استیک اسید باعث کاهش پارامترهای رشد شاهی شد. افزایش تنش شوری میانگین مدت زمان جوانه‌ زنی را افزیش و ضریب سرعت جوانه‌ زنی کاهش داد. غلظت 0/5 میلی‌ گرم بر لیتر پیش تیمار ایندول استیک اسید باعث کاهش درصد جوانه ‌زنی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات