معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان

4 استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

تفسیر آزمون تترازولیوم نیاز به تخصص بالا داشته که از معایب اصلی آن می‏باشد. معرفی روش‏های نوین و جایگزین می‏تواند محققین را در درک بالاتر تعیین قابلیت حیات بذور یاری نماید. این آزمایش به منظور دستیابی به یک روش نوین و دقیق‏تر جهت پیش‏بینی دقیق‏تر قابلیت حیات بذر و تخمین درصد گیاهچه نرمال تولیدی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1394 اجرا شد. آزمایش به‌صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل 8 سطح (انبارداری طبیعی 2، 4 سال، زوال مصنوعی 1، 2، 3، 4، 5 روز و شاهد) بودند. نتایج نشان داد اثر زوال بر درصد جوانه‏زنی، درصد گیاهچه نرمال و شاخص قدرت بذر معنی‏دار بود. افزایش شدت زوال مصنوعی و طول مدت انبارداری طبیعی درصد جوانه‏زنی، درصد گیاهچه نرمال و شاخص قدرت بذر را کاهش داد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که الگوی رنگ‏پذیری جنین در تیمار نیتروبلوتترازولیوم در مقایسه با تترازولیوم با درصد جوانه‏زنی، شاخص قدرت بذر و تولید گیاهچه نرمال در بذور نخود هم‏خوانی بیشتری داشت. دستاوردی که در این مطالعه حاصل شد این است که به جای استفاده از تترازولیوم می‏توان از نیتروبلوتترازولیوم در جهت بررسی قابلیت حیات بذور و پیش‏بینی میزان گیاهچه نرمال تولیدی استفاده نمود. می‏توان نام این آزمون جدید را آزمون نیتروبلوتترازولیوم نهاد.
 
 

کلیدواژه‌ها