تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی بذر زیره سبز و رازیانه، مطالعه‌ای بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای قدومه و کاهو وحشی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل عصاره استخراج شده توسط آب مقطر از بذر دو گونه زیره و رازیانه بود که با چهار غلظت 0 (آب مقطر)، 5، 10 و 20 درصد بذرهای علف هرز قدومه و کاهو وحشی اعمال گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره گیاهان یاد شده، در غلظت‌های مختلف روی درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، ارتفاع گیاهچه و وزن خشک گیاهچه بذرهای علف هرز اثرات بازدارندگی معنی دار دارند. همچنین نتایج نشان داد عصاره رازیانه تأثیر منفی را روی درصد جوانه‌زنی کاهوی وحشی داشت و میزان آن را به 20 درصد رساند. تأثیر عصاره زیره روی درصد جوانه‌زنی کمتر از رازیانه (32 درصد) بود. بررسی سرعت جوانه‌زنی نشان داد افزایش غلظت عصاره زیره سبز از 5  به 20 درصد سرعت جوانه‌زنی بذرهای کاهوی وحشی را به ترتیب به میزان 041/0، 036/0 و 028/0 کاهش داد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اظهار نمود که عصاره رازیانه و زیره به عنوان ترکیب‌های قوی برای کنترل علف هرز کاهوی وحشی می‌توانند نتایج امیدوارکننده‌ای را در راستای کشاورزی ارگانیک در پی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها