تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی بذر زیره سبز و رازیانه، مطالعه‌ای بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای قدومه و کاهو وحشی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل عصاره استخراج شده توسط آب مقطر از بذر دو گونه زیره و رازیانه بود که با چهار غلظت 0 (آب مقطر)، 5، 10 و 20 درصد بذرهای علف هرز قدومه و کاهو وحشی اعمال گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره گیاهان یاد شده، در غلظت‌های مختلف روی درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، ارتفاع گیاهچه و وزن خشک گیاهچه بذرهای علف هرز اثرات بازدارندگی معنی دار دارند. همچنین نتایج نشان داد عصاره رازیانه تأثیر منفی را روی درصد جوانه‌زنی کاهوی وحشی داشت و میزان آن را به 20 درصد رساند. تأثیر عصاره زیره روی درصد جوانه‌زنی کمتر از رازیانه (32 درصد) بود. بررسی سرعت جوانه‌زنی نشان داد افزایش غلظت عصاره زیره سبز از 5  به 20 درصد سرعت جوانه‌زنی بذرهای کاهوی وحشی را به ترتیب به میزان 041/0، 036/0 و 028/0 کاهش داد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اظهار نمود که عصاره رازیانه و زیره به عنوان ترکیب‌های قوی برای کنترل علف هرز کاهوی وحشی می‌توانند نتایج امیدوارکننده‌ای را در راستای کشاورزی ارگانیک در پی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


Aliloo, A.A., Shahabivand, S., Farjam, L. and Heravi, S. 2012. Allelopathic effects of pine needle extracts on germination and seedling growth of Ryegrass and kentucky Bluegrass.Environmental Biology, 6(9): 2513-2518

Anousheh Pyrsth, H., Imam, Y. and Saharkhiz, M.J. 2011. Evaluation of allelopathic properties of some herbs on some germination and early growth of wheat and wild oat weed. Iranian Journal of  agricultural research. 9 (1): 102-95

Ardakani, E., Armin, M. and Borhani, N. 2016. Allelopathic potential on the germination and early growth organs cumin seeds, Iranian Journal of Seed research, 5(2): 30-39

Asghari Pour, M.R. 2012. Johnson grass allelopathic effects on seed germination and seedling growth basil, black cumin, cumin, fennel, Psyllium and psyllium. Iranian Journal of Field Crops Research, 10(3): 570-576

Azizi, E., Alimoradi, L., Jahani Kondori, M. and Syahmrgvyy, A. 2013. Saffron allelopathic effects on germination and early growth of weeds Rapistrum (Rapistrum rugosum) and (Gipsophylla pilosa) Chalk friend by the beloved one, Iranian Journal of Plant Production, 8(2): 1-12

Azizi, M., Alimoradee, L. and Rashedmohassel, M.H. 2006. Allelopathic Effects of Bunium persicum and Cuminum cyminum Essential Oils on Seed Germination of some Weeds Species. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 22(3): 198-208

Babai, S., Alizadeh, H., Nosrati, A. and Dianat, M. 2011. allelopathice of Rye extract effect on germination and seedling growth of several types of components weed species, Iranian Journal of Crop Science, 42 (3): 475-483

Chon, S. Uk., Kyu Choi, S., Jung, S. Gi., Jang, H., Sik Pyo, B. and Min, S. 2002. Effects of alfalfa leaf extracts and phenolic allelochemicals on early seedling growth and root morphology of alfalfa and barnyard grass. Crop protection. 21(1):1077-1082.

Delavar, H., Saharkhiz, M.J. and Kazerani, N. 2014. Essential oil analysis and phytotoxic activity of Ferula assa-foetida L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 30(3): 433-444

Einhelling, F.A. and Rasmussen, J.A. 1979. Effects of three phenolicc acids on chlorophyll content and growth of soybean and grain sorghum seedling. Journal of Chemical Ecology, 5(5): 815-824

Ismail, B.S. and Chong, T.V. 2002. Effect of aqueous extract and decomposition of Mikania micrantha on selected agronomic crops. Weed Biology and Management. 2(1): 31-38.

Macias, F.A., Molinillo, J., Varela, R.M. and Galindo. J.C.G. 2007. Allelopathy a natural alternative for weed control. Pest Management Science, 63(1):327-348.

Makizadeh Tafti, M. Farhoudi, R. Rabiee, M. and Rasifar, M. 2011. Allelopathic effect of harmel (Peganum Harmala L.) on germination and growth of three weeds. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27 (1): 135-146

Ramezani, S., Saharkhiz, M.J., Ramezani, F. and Fotokian. M.H. 2008. Use of essential oils as bioherbicides. Journal of Essential Oil Research, 11(1): 319-327.

Steven, L. and Koning, R. 2011. The allelopathic potential of Apiaceae seeds upon germination of lettuce. http://plantphys.info/research/allelopathy.html.11/10/2014.

Tabatabaee Zade, MS., Pajouhan, M., Soltani, M., Tajamolian, M.R. and Shahbandari, R. 2014. Allelopathic Effects of Artemisia aucheri boiss Essential Oils on Seed Germination and Early Seeding Growth of Red-root Amaranth, (Amaranthus retroflexus L.) and Field Bindweed (Convolvlus arvensis L.). Iranian Journal of Sustainable agriculture and production science, 24(3): 87-95.

Takasy, S., Rashid Mohasel, M.H. and Banayan, M. 2011. Evaluation allelopathic potential on the germination and seedling growth sativa shoot from four weed species. Iranian Journal of Field Crops Research. 59(1): 68-59

Turk, M.A., Lee, K.D. and Tawaha, A.M. 2005. Inhibitory effects of aqueous extracts of black mustard on germination and growth of Radish. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 1(3): 227-231

Weston, L.A. 1996. Utilization of allelopathy for weed management in agro-ecosystems. Agronomy Journal, 88(1): 860-866