بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک تحت تأثیر شوری آب و خاک می‌باشد.در سال‌های اخیر به‌کارگیری روش‌هایی که موجب افزایش تحمل گیاه به تنش شوری گردد مورد توجه محققین قرار گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو تحت سطوح مختلف تنش شوری انجام پذیرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه گیاهشناسی دانشگاه یزد انجام گرفت. فاکتور اول سیلیکون با چهار سطح (0، 5/0، 1 و 5/1 میلی‌مولار) و فاکتور دوم تنش شوری در پنج سطح (0، 8، 16، 24 و 32 دسی زیمنس بر متر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد با افزایش سطوح تنش شوری درصد و سرعت جوانه‌زنی، متوسط جوانه‌زنی روزانه، شاخص جوانه‌زنی، انرژی جوانه‌زنی، بنیه بذر، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه به طور معنی‌داری (01/0p<) کاهش یافتند. به‌طوری‌که شاخص‌های درصد و سرعت جوانه‌زنی، بنیه بذر، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه در تنش شوری 24 دسی زیمنس بر متر نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 66، 75، 85، 45 و 70 درصد کاهش یافت. کاربرد سیلیکون با غلظت‌های 5/0 و 1 میلی‌مولار باعث کاهش اثرات منفی ناشی از تنش شوری بخصوص در سطوح تنش 16، 24 و 32 دسی زیمنس بر متر شد. مصرف سیلیکون با غلظت 1 میلی‌مولار توانست درصد و سرعت جوانه‌زنی را در تنش شوری 24 دسی زیمنس بر متر به‌ترتیب 20 و 28 درصد افزایش دهد. با این‌حال پیشنهاد می‌گردد که مطالعات تکمیلی در این زمینه در شرایط گلخانه و مزرعه صورت پذیرد.
 

کلیدواژه‌ها