اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

شوری یکی از اصلی­ترین تنش­های محیطی است که جوانه­زنی و استقرار گیاهچه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این پژوهش به‌منظور تعیین اثر پیش تیمار با تسریع­کنند­ها بر بهبود جوانه­زنی بذرهای سرخارگل در شرایط تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد. پیش­تیمار بذر با جیبرلیک اسید 500 قسمت در میلیون به‌مدت 48 ساعت، نیترات پتاسیم 2/0 درصد به‌مدت 72 ساعت و پیش‌تیمار آبی به‌مدت 24 ساعت بر جوانه­زنی و مصرف مواد ذخیره­ای بذر سرخارگل در شرایط تنش شوری انجام شد. چهار سطح تنش شوری صفر، 3، 6 و 9 دسی‌زیمنس ­بر­ متر اعمال شد. اثر متقابل پیش­تیمار و تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه و ساقه­چه، وزن خشک ریشه­چه و ساقه­چه و شاخص بنیه بذر معنی­دار بود. میزان شاخص جوانه­زنی با افزایش تنش شوری کاهش یافت به‌طوری که در نه دسی­زیمنس­بر­متر به صفر رسید. اما با پیش تیمار جیبرلیک اسید 500 قسمت در  میلیون تحت شرایط تنش شوری سه دسی زیمنس بر متر همراه با افزایش جذب آب در گیاه از اثرات منفی تنش شوری کاسته، در نتیجه موجب بهبود درصد جوانه زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، و وزن خشک ریشه و ساقه و شاخص بنیه بذر میگردد به طور کلی اعمال پیش­تیمار نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید جهت حصول بالاترین ویژگی­های جوانه­زنی و حداکثر عملکرد ماده خشک در شرایط شوری بذر سرخارگل توصیه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها