تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تکنولوژی بذر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زراعت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

تحقیقی به منظور بررسی تأثیر بیوپرایمینگ بر مولفه‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گیاه بالنگو صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد در سال 1393 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل شوری در 4 سطح (شاهد، 5/2، 5 و 5/7 دسی­زیمنس بر متر) و پرایمینگ بذر شامل تلقیح با قارچ تریکودرما، باکتری سودوموناس فلورسنس، ترکیب باکتری و قارچ و عدم تلقیح با باکتری و قارچ به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر بیوپرایمینگ بر صفات طول ساقه‌چه، میانگین مدت زمان جوانه‌زنی، ضریب جوانه زنی، ‌نسبت طول ساقه­چه به ریشه­چه معنی‌دار شد. بیوپرایمینگ بذر به خصوص در تنش شوری شدیدتر (5/7 دسی زیمنس بر متر) موثر بود به طوری که منجر به بهبود شاخص­های جوانه­زنی و بنیه بذر در شرایط تنش شوری گردید. افزون بر این نتایج نشان داد بذر گیاه بالنگو مقاومت نسبی در برابر تنش شوری دارد و پرایمینگ با باکتری سودوموناس فلوسنس بهترین نتیجه را در بررسی شاخص­های جوانه­زنی نشان داد  و پرایمینگ با قارچ تریکودرما در درجه بعد از باکتری سودوموناس فلورسنس قرار گرفت  که می‌تواند جوانه‌زنی این گیاه را در شرایط تنش شوری بهبود و رشد بهتر گیاهچه‌ها را باعث گردد.

کلیدواژه‌ها