اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نخود تحت شرایط آللوپاتی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

2 کارشناس آزمایشگاه، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

تاتوره یکی از مهم‌ترین علف‌‌های هرز مشکل‌آفرین مزارع گیاهان صنعتی و حبوبات محسوب می‌شود. فعالیت آللوپاتی تاتوره با آلکالوئیدهای سمی آزادشده از پوسته بذر یا گیاهچه‌های آن در ارتباط است. بررسی و شناسایی ترکیباتی که قادر به کاهش حساسیت محصولات زراعی نسبت به تنش باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های نخود تحت شرایط آللوپاتی تاتوره، در آزمایشگاه تحقیقات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجراء گردید. پس از پیش‌تیمار بذور نخود در محلول‌های اسید سالیسیلیک 25/0، 5/0 و 75/0 میلی‌مولار، جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ها در غلظت‌های مختلف عصاره آللوپاتیک تاتوره (صفر، 25، 50 و 75 درصد) مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص قدرت گیاهچه، طول ریشه‌چه و طول ساقه‌چه نخود در سطوح مختلف آللوپاتی تاتوره به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. پیش‌تیمار بذور با اسید سالیسیلیک تأثیری بر درصد جوانه‌زنی نداشت، اما در غلظت 5/0 و 75/0 میلی‌مولار باعث افزایش سرعت جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و شاخص قدرت گیاهچه در بالاترین غلظت عصاره آللوپاتیک تاتوره (75 درصد) گردید.

کلیدواژه‌ها