تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز هایتک اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

ترکیبات آللوپاتیک در تنوع زیستی و توانایی تولید اکوسیستم­ها نقش مهمی دارند. آلبه‌منظور بررسی اثر دگر آسیبی عصاره گیاهان دارویی بر جوانه­زنی علف­هرز سلمه­تره، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1395 اجرا شد. فاکتور اول عصاره گیاهان دارویی مختلف شامل آویشن، درمنه، بومادران، نعناع، مریم گلی و آب مقطر (شاهد) و فاکتور دوم غلظت عصاره در دو سطح 50 و 100 درصد عصاره بودند. نتایج نشان داد که همه عصاره­های مورد استفاده، درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، وزن تر گیاهچه، طول گیاهچه و بنیه بذر سلمه­تره را نسبت به شاهد کاهش معنی­داری دادند. با افزایش غلظت عصاره به 100درصد، صفات مورد اندازه­گیری کاهش بیشتری یافت. عصاره­ی گیاه آویشن در غلظت 100 درصد بیش از همه عصاره­ها، درصد و سرعت جوانه­زنی، وزن تر گیاهچه، طول گیاهچه و بنیه بذر سلمه­تره را کاهش داد. از این رو امکان استفاده از آنها در تناوب زراعی یا در کشت­های مخلوط جهت مهار علف­های هرز وجود دارد. این گیاهان می­توانند گزینه مناسبی جهت تهیه علف کش­های زیستی که یکی از اهداف مهم کشاورزی پایدار است، باشند.

کلیدواژه‌ها