تأثیر محتوای روی بذر بر خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه گندم نان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

به­منظور بررسی محتوای روی بذر بر نحوه تسهیم ذخایر بذر، خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه­های گندم، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی بر روی گندم نان رقم کوهدشت با محتوای روی کم و زیاد (به­ترتیب با 28± 199 و 102± 595 نانوگرم روی در گرم بذر) به­صورت گلدانی به اجراء در آمد. لازم به­ذکر است که بذور فوق از گندم برداشت شده از مزرعه تحقیقاتی که در آن کود سولفات روی به­میزان 2 گرم بر لیتر در مراحل ساقه­روی و پرشدن دانه برای افزایش غلظت روی مصرف شده بود، تهیه گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که محتوای روی بذر اثر معنی­داری بر وزن خشک ساقه­چه و کل گیاهچه، وزن ذخایر پویا شده بذر، طول ساقه­چه و کل گیاهچه داشت، اما بر وزن خشک ریشه­چه و باقیمانده بذر، طول ریشه­چه، نسبت ساقه­چه به ریشه­چه، کارایی استفاده از ذخایر بذر و درصد تخلیه ذخایر بذر غیرمعنی­دار بود. نتایج نشان داد که بذور حاوی روی زیاد سبب افزایش 1/15 درصدی وزن خشک ساقه­چه و 2/13 درصدی میزان ذخایر پویا شده بذر گردید. همچنین بذور غنی شده سبب بهبود وزن خشک گیاهچه از 7/20 میلی­گرم به 5/22 میلی­گرم و طول گیاهچه از 8/27 به 8/31 سانتی­متر شد. در بذور غنی از روی تقریباً آغاز مرحله اتروتروفی و اتروتروفی کامل نسبت به بذور حاوی روی کم زودتر شروع شد. می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که کشت بذور غنی­شده از روی سبب بهبود خصوصیات رشدی شده و در نتیجه گیاهچه قوی‌تری تولید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها