بهبود جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه ذرت (Zea mays L.) و گندم (Triticum aestivum L.) با هیدروپرایمینگ

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه­زنی و بنیه گیاهچه گندم معمولی و ذرت صورت گرفت. دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه گیاهشناسی مرکز آموزش کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان در سال 1393 اجرا شد. فاکتور اول نوع بستر کشت در دو سطح (بستر ماسه و بستر کاغذ) و فاکتور دوم مدت زمان هیدروپرایمینگ در سه سطح (شاهد، 6 ساعت و 12 ساعت) بودند. نتایج نشان داد اثرات اصلی و اثرمتقابل بستر کشت در مدت زمان هیدروپرایمینگ بر صفات طول ریشه­چه، طول ساقچه، طول گیاهچه و بنیه گیاهچه در هر دو گیاه گندم و ذرت معنی­دار بودند (P<0.01). بیشترین میانگین این صفات طولی و بنیه گیاهچه در هر دو گیاه گندم و ذرت در تیمار بستر ماسه و 12 ساعت هیدروپرایمینگ بدست آمد. در این مطالعه تیمار شاهد کمترین مقادیر شاخص­های درصد جوانه­زنی (95/60 درصد) و سرعت جوانه­زنی (32/7 بذر در روز) بذر گندم را نشان داد، درحالی که بعد از هیدروپرایمینگ بذرها، شاخص­های درصد جوانه­زنی (حدود 85 درصد) و سرعت جوانه­زنی (حدود 10) افزایش قابل توجهی داشتند.  

کلیدواژه‌ها