رفتار جوانه‌زنی بذر آرتیشو Cynara scolymus L.تحت تاثیر رنگ پوسته بذر و سطوح شوری

نویسندگان

1 استادیار، بخش جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

2 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان؛ ایران

چکیده

این مطالعه برای تعیین ارتباط اثر رنگ پوسته بذر در دو سطح (سیاه و سبز) و شوری در پنج سطح (0، 6، 12، 16 و 20 دسی‌زیمنس بر متر) بر جوانه­زنی بذر گیاه آرتیشو (Cynara scolymus L.) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. بذر لازم از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان  تهیه شد. بذرها قبل از آزمایش با هیپوکلریت سدیم ضدعفونی و سپس با آب مقطر شسته شدند. صفات درصد جوانه­زنی، نسبت طول اندام هوایی به ریشه، نسبت وزن  اندام هوایی به ریشه و شاخص قدرت گیاهچه اندازه­گیری شد. رنگ بذر بر نسبت طول اندام هوایی به ریشه و نسبت وزن اندام هوایی به ریشه اثر معنی­دار نداشت درحالی‌که بر درصد جوانه­زنی در سطح پنج درصد و بر شاخص قدرت گیاهچه در سطح یک درصد اثر معنی­دار داشت. همه صفات اندازه­گیری شده تحت تأثیر شوری در سطح یک درصد اختلاف معنی­دار داشتند. با افزایش شوری درصد جوانه­زنی در هر دو بذر سیاه و سبز کاهش داشت و بیشترین کاهش در بذرهای بارنگ سبز (52 درصد) در سطح شوری 20 دسی‌زیمنس بر متر مشاهده شد. نتایج حاکی از آن بود که بذر­های بارنگ سیاه نسبت به بذر­های سبزرنگ ارجحیت دارند.  

کلیدواژه‌ها