تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 مربی مرکز‌هایتک اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پرایمینگ بذر یکی از روش‌های بسیار موثر در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه است. به‌منظور تأثیر پرایمینگ روی خصوصیات جوانه‌زنی گشنیز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل هیدرو پرایمینگ، پرایمینگ (%1KNO3 ، 1% CaSO4) و شاهد بدون پرایمینگ و سطوح شوری 0، 50، 100 و 200 میلی‌مولار بودند. صفات مورد اندازه‌گیری درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر بودند. نتایج نشان داد که شوری اثر بازدارنده بر جوانه‌زنی، طول و وزن خشک گیاهچه داشت و هیدرو پرایمینگ با افزایش میانگین این شاخص‌ها تأثیر تنش شوری را کاهش داد. استفاده از روش هیدروپرایمینگ توانست اثرات منفی تنش‌ها را جبران کند و اثر مثبت بر شاخص‌های جوانه‌زنی داشت و باعث شد تا جوانه‌زنی بذرها سریع‌تر انجام شود.
 

کلیدواژه‌ها