تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.)

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های لولیوم پرنه (Lolium perenne L.)، آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل فلزهای سنگین سرب، نیکل، کادمیوم و کبالت در غلظت‌های صفر (شاهد)، 50، 100، 200، 400 و 800 میلی‌گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد که تأثیر فلزهای سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه لولیوم پرنه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. درصد جوانه‌زنی با افزایش غلظت کادمیوم به 400 میلی‌گرم در لیتر به صفر تقلیل یافت و در کبالت با افزایش غلظت به 800 میلی‌گرم در لیتر، درصد جوانه‌زنی از 66/98 درصد در بذور شاهد به 66/30 درصد کاهش یافت. در غلظت 800 میلی‌گرم در لیتر، سرعت جوانه‌زنی برای فلزهای سرب، نیکل، کادمیوم و کبالت به ترتیب 80/10، 61/11، صفر و 36/1 بذر در روز بود. صفات طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، نسبت ریشه‌چه به ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه، ساقه‌چه و کل با افزایش غلظت فلزهای سنگین بطور نزولی کاهش یافتند. طول ریشه‌چه در غلظت 800 میلی‌گرم در لیتر فلزهای سرب، نیکل، کادمیوم و کبالت به‌ترتیب 70، 74، 100 و 99 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که اثرات مخرب فلزهای کادمیوم و کبالت بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های لولیوم در مقایسه با نیکل و سرب بیشتر بود

کلیدواژه‌ها