بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه تکنولوژی بذر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص­های جوانه­زنی بذر و رشد گیاهچه بالنگوی شهریتحت تنش خشکی، پژوهشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً  تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایش شامل: پیش تیمار با جیبرلین (صفر و 500 میلی­گرم در لیتر)، آبسیزیک اسید (صفر و 5 میکرومولار) و تنش خشکی (صفر، 3-،6-، 9-، 12- و 15- بار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر پیش تیمار بر طول ساقه­چه، جوانه­ غیر نرمال، ضریب آلومتریک و درصد جوانه­زنی در سطح احتمال یک درصد، بر طول گیاهچه و جوانه­ نرمال در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار شد. هم­چنین نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تنش خشکی بر تمامی صفات مذکور بغیر از جوانه­ نرمال و متوسط زمان جوانه­زنی در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. اثر متقابل پیش تیمار و تنش خشکی بر طول ساقه­چه، وزن تر گیاهچه، ضریب آلومتریک، درصد جوانه­زنی و متوسط زمان جوانه‌زنی در سطح احتمال یک درصد معنی­دار ولی بر بقیه صفات غیر معنی­دار بود. بیش­ترین درصد جوانه­زنی مربوط به پیش تیمار جیبرلین (91 درصد) بود که افزایش 49/1 درصدی نسبت به تیمار شاهد داشت. هم­چنین بیش­ترین درصد جوانه­زنی مربوط به تیمار عدم تنش خشکی (5/92 درصد) بود که افزایش72/4 درصدی را نسبت به تیمار تنش خشکی 15- بار نشان داد. کم­ترین متوسط زمان جوانه­زنی (02/2 روز) با پیش تیمار آبسیزیک اسید 5 میکرومولار و عدم تنش خشکی بدست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که پیش تیمار بذر با جیبرلین باعث افزایش شاخص­های جوانه­زنی بالنگو می‌شود.

کلیدواژه‌ها