ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی، پارمترهای رشد و محتوای پرولین گیاه کنجد تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و محتوای پرولین گیاه کنجد، آزمایشی به صورت کاملاً تصادفی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد در سال 1395 اجرا شد. فاکتور آزمایش شامل 4 سطح تنش شوری (0 (آب مقطر)، 5/2، 5، 5/7 دسی‌زیمنس بر متر) بود.صفات مورد مطالعه شامل درصد و سرعت جوانه‌زنی، متوسط جوانه‌زنی روزانه، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، ضریب آلومتری، وزن خشک گیاهچه، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه و محتوای پرولین بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌های این پژوهش نشان داد که فاکتورهای مورد آزمایش تأثیر معنی‌داری بر صفات مورد مطالعه داشتند. تنش شوری باعث کاهش خصوصیات جوانه‌زنی بذر و ویژگی‌های رشد گیاهچه کنجد تحت تنش شوری شد. بیش‌ترین درصد و سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه‌زنی روزانه، شاخص بنیه گیاهچه، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و وزن خشک گیاهچه در عدم تنش شوری مشاهده شد. تنش شوری محتوای پرولین گیاهچه کنجد را تحت تأثیر قرار داد و باعث افزایش آن شد. با توجه به نتایج، گیاه کنجد به تنش شوری حساس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات