مطالعه اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان

2 گروه مرتع و آبخیز دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان

3 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان

چکیده

گون‌ها به عنوان یکی از بزرگترین جنس‌های گیاهی جهان بخش قابل توجهی از فلور ایران را شامل می‌شوند هدف از این تحقیق بررسی تأثیر چند پیش تیمار بذر شامل آب مقطر 100 درجه سانتی‌گراد، جیبرلین، خراش‌دهی با سمباده، نیترات پتاسیم و سرمای خشک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر سه گونه گون شامل ، Astragalus hamosus وAstragalus microcephalus وAstragalus adscendens و تأثیر آن بر برخی خصوصیات رویشی مانند طول ریشه‌چه و ساقه‌چه بود. به این منظور بذر گونه‌های مورد نظر از رویشگاه‌های طبیعی آن در مراتع استان اصفهان در سال 1393جمع-آوری گردید و در آزمایشگاه مرکز رشد دانشگاه کاشان در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از این تیمارها می تواند نقش موثری در بهبود صفات جوانه‌زنی ایفا نماید. تیمارهای آب مقطر100 درجه،نیترات پتاسیم و جیبرلین بیشترین تاثیر را بر روی درصد جوانه زنی به ترتیب به میزان 8/11، 6/11 و 12 درصد ، تیمار جیبرلین بیشترین تاثیر را بر طول ریشه چه به میزان 5/7 درصد ، و تیمارهای جیبرلین، خراش دهی و سرمای خشک بیشترین تاثیر را بر طول ساقه چه به ترتیب به میزان 7/8، 6/7 و 8 درصد نشان دادند. مقایسه میانگین سرعت جوانه زنی به روش دانکن نشان داد که بین تیمارهای خواب شکنی اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین میزان جوانه‌زنی مربوط به گونه Astragalus hamosus بود که در تمام تیمارها مشاهده شد، همچنین طول ساقه‌چه و طول ریشه‌چه در تیمارهای مختلف نسبت به شاهد افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات