اثر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus) در شرایط تنش شوری

نویسندگان

استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب، میاندوآب، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر برای تعیین اثر پیش تیمار بذر کلزا (Brassica napus) توسط سالیسیلیک اسید جهت بهبود ویژگی‌های جوانه­زنی و رشد اولیه گیاهچه­ها تحت تنش شوری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح صفر، 2/0، 6/0 و 1 میلی‌مولار و تنش شوری در چهار سطح صفر (شاهد)، 100، 150و 200 میلی‌مولار کلرید سدیم بود. نتایج نشان‌دهنده کاهش درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه و وزن خشک گیاهچه در اثر تنش شوری بود. در مقابل سالیسیلیک اسید صفات مورد مطالعه را در شرایط تنش شوری و غیر تنش شوری افزایش داد. در غلظت 200 میلی‌مولار تنش شوری به‌ترتیب در غلظت‌های صفر و 1 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید درصد جوانه زنی 03/38 و 55/70  درصد، سرعت جوانه‌زنی 63/0 و 09/3، طول ریشه چه 11/21 و 47/48 میلی‌متر، طول ساقه‌چه 12/4 و 61/39 میلی‌متر و نسبت ریشه‌چه به ساقه‌چه 24/1 و 93/1 به‌دست آمد. طبق نتایج پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در مناطق مستعد تنش شوری می­تواند باعث افزایش مقاومت بذر کلزا در مرحله جوانه­زنی شود.

کلیدواژه‌ها