تأثیر پرایمینگ نیترات پتاسیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گل سازویی (Scrophularia striata) تحت تنش شوری

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

2 کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی. دانشگاه شاهد. تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تنش شوری و نیترات پتاسیم بر خصوصیات جوانه­زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی گل سازویی، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار در شهرستان دره­شهر در سال 1394 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نیترات پتاسیم در سه سطح (0، 3 و 5 درصد) و تنش شوری با غلظت­های کلرید سدیم در چهار سطح (0 (آب مقطر)، 5/2، 5 و 5/7 دسی­زیمنس بر متر) بود. با توجه به نتایج تجزیه واریانس، ترکیب تیماری نیترات پتاسیم و تنش شوری تأثیر معنی­داری بر صفات درصد و سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه و ساقه­چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه نشان داد. همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر برهمکنش پرایمینگ و تنش شوری نشان داد که بیش­ترین درصد و سرعت جوانه­زنی بذر گیاه در عدم تنش شوری و کاربرد نیترات پتاسیم سه درصد به ترتیب با میانگین­های (33/73 درصد) و (44/6 بذر در روز) بدست آمد. کاربرد نیترات پتاسیم سه درصد نیز باعث افزایش شاخص بنیه گیاهچه شد، به­طوری که در عدم تنش با میانگین 93/97 دارای بیش­ترین میزان شاخص طولی بنیه گیاهچه را داشت. افزون بر این بیش­ترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه نیز در عدم تنش با کاربرد نیترات پتاسیم سه درصد مشاهده شد. در کل می­توان چنین استنباط کرد که کاربرد سطوح نیترات پتاسیم باعث بهبود صفات جوانه­زنی و پارامترهای رشد گیاه گل سازویی در شرایط تنش شوری شد.

کلیدواژه‌ها