بررسی تاثیر هورمون‌های گیاهی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه کتان(Linum usitatissimum) تحت تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

به منظور بررسی اثر پیش تیمار با هورمون‌های گیاهی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه کتان در شرایط تنش خشکی، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1395 اجرا شد. فاکتور اول هورمون (شاهد، پیش تیمار با جیبرلین 500 میلی‌گرم در لیتر، آبسیزیک اسید 5 میکرومولار) و فاکتور دوم تنش خشکی (صفر، 3-،6-، 9-، 12- و 15- بار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر پیش تیمار با هورمون‌های گیاهی بر طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، طول گیاهچه، درصد جوانه‌زنی، شاخص طولی بنیه بذر و متوسط زمان جوانه‌زنی در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. اثر متقابل پیش تیمار هورمون‌های گیاهی و تنش خشکی بر طول ریشه‌چه، طول گیاهچه و شاخص طولی بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار و بر طول ساقه‌چه و متوسط زمان جوانه‌زنی غیر معنی‌دار بود. بیش‌ترین شاخص وزنی بنیه بذر مربوط به پیش تیمار جیبرلین و عدم تنش خشکی (29/1280) بود و کم‌ترین آن مربوط به تیمار آبسیزیک اسید و تنش خشکی 15- بار (93/295) بود. کم‌ترین متوسط زمان جوانه‌زنی (67/5 روز) بود که در پیش تیمار جیبرلین و بدون تنش خشکی بدست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که پیش تیمار جیبرلین بر خلاف آبسیزیک اسید تأثیر معنی‌داری در افزایش شاخص‌های جوانه‌زنی بذر کتان داشته است و باعث کاهش تنش خشکی تا 3- بار شد. لذا جهت دستیابی به درصد جوانه‌زنی مطلوب تحت شرایط تنش خشکی بهتر است از پیش تیمار جیبرلین استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات