اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بذر گیاه دارویی سس ( .Cuscuta campestris L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات -دانشگاه شاهد - دانشکده کشاورزی.

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-دانشکده کشاورزی.

چکیده

به منظور بررسی اثر تیمار‌های فیزیکی و شیمیایی بر تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بذر گیاه دارویی سس، پژوهشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1394 اجرا شد. عوامل آزمایش شامل: شاهد، خراش‌دهی با کاغذ سمباده به مدت پنج دقیقه، خراش‌دهی شیمیایی با اسید سولفوریک 98 درصد به مدت پنج دقیقه، خیساندن در آب مقطر به مدت یک ساعت، چینه سرمایی (در دمای 4 درجه سانتی‌گراد) به مدت یک ساعت، چینه گرمایی (در دمای 60 درجه سانتی‌گراد) به مدت یک ساعت و آب داغ (در دمای 70 درجه سانتی‌گراد) به مدت یک ساعت بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای مختلف جوانه‌زنی بر صفات درصد جوانه‌‌زنی کل، درصد جوانه‌ی نرمال، درصد جوانه‌ی غیر نرمال، سرعت جوانه‌زنی، متوسط زمان جوانه‌زنی و بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیش‌ترین درصد جوانه‌زنی مربوط به تیمار خراش‌دهی با کاغذ سمباده (85 درصد) و کم‌ترین درصد جوانه‌زنی مربوط به تیمار چینه سرمایی (67/1 درصد) بود. بیش‌ترین و کم‌ترین شاخص وزنی بنیه بذر به ترتیب مربوط به تیمار آب داغ (66/6) و اسید سولفوریک (283/0) بود. به طور کلی تیمار خراش‌دهی با سمباده جهت حصول بالا‌ترین درصد جوانه‌زنی و تیمار آب داغ جهت افزایش بنیه بذر سس توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات