اثر عصاره اندام هوایی تاغ (Haloxylon ammodendron ) بر جوانه زنی و برخی ویژگیهای مرفوفیزیولوژیکی بذور قره داغ (Nitraria schoberi L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان

چکیده

جوانه زنی اولین مرحله رشد گیاهان می باشد که متاثر از شرایط محیطی نیز می باشد. در این میان اثر آللوپاتیک گیاهان بر جوانه زنی بذور یکدیگر از موضوعاتی است که نیاز به بررسی دارد. به منظور بررسی تأثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی تاغ بر جوانه زنی گیاه قره داغ ، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این پژوهش عصاره آبی از اندام هوایی تاغ با غلظتهای صفر، 25/1، 5/2، 5، 10 و 15 گرم در لیتر از اندام هوایی تهیه و تأثیر آنها بر جوانه زنی بذرهای قره داغ بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که جوانه زنی قره داغ تحت تاثیر غلظت های متفاوت عصاره آبی اندام هوایی تاغ دارای تفاوتهای معنی داری می باشد. در . به طوریکه با افزایش غلظت تیمارها، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه کاهش یافتند. تیمارهای مختلف عصاره اندام هوایی تاغ اثر بازدارندگی متفاوتی بر روی صفت جوانه زنی قره داغ داشت ، اما در کل همگی اثر کاهشی دارند. بالاترین بازدارندگی در غلظتهای 10 و 15 گرم در لیتر عصاره آبی مشاهده گردید تیمار 15 بیشتر از بقیه تیمارها رشد گیاه را متوقف کرد به طوریکه تعداد بذرهایی که جوانه زده بودند و همچنین طول گیاهچه نسبت به شاهد ، تفاوت محسوسی داشت. بطور خلاصه نتایج این تحقیق نشان داد ارتباط معنی داری بین تعداد جوانه های قره داغ و غلظت عصاره تاغ وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات