تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH)

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

از آنجائی­که بذر انجدان ‌رومی به سختی جوانه می‌زند، به­منظور ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه­زنی بذر انجدان رومی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار جداگانه و سه تکرار در سال 1394 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سرمادهی مرطوب در دما­های 3، 5 و 7 درجه سانتی‌گراد، مدت زمان سرمادهی ‌مرطوب 3، 6 و 9 هفته و مدت زمان خیساندن بذر صفر، 12 و 24 ساعت بودند. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد اثر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر بر درصد جوانه­زنی و شاخص­های رشد گیاهچه بذر انجدان رومی اثر معنی­داری در سطح احتمال پنج درصد داشت. بیشترین درصد جوانه­زنی (67/51 و 33/48 درصد) و متوسط زمان جوانه­زنی روزانه (97/0 و 91/0 جوانه­زنی در روز) در مدت سرمادهی شش هفته و خیساندن بذور در 12 ساعت به دست آمد. نتایج نشان دهنده افزایش شاخص­های رشد گیاهچه (طول ریشه­چه، قطر ریشه­چه، وزن تر و وزن خشک ریشه­چه) در تیمار 12 ساعت خیساندن بذر نسبت به تیمارهای شاهد بود. همچنین بین تیمار خیساندن بذر و سایر تیمارهای اعمال شده نیز از لحاظ آماری اختلاف معنی­داری وجود داشت. بنابراین مناسب­ترین و کارآمدترین تیمار برای شکست خواب فیزیولوژیکی بذر انجدان رومی، خیساندن بذور در آب به مدت 12 ساعت و سرمادهی در دمای پنج درجه به مدت شش هفته می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها