بررسی اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه زنی بذر بالنگو شهری تحت تنش خشکی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه زیست‌فناوری گیاهی و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی پرایمینگ بذر با هورمون سالیسیلیک اسید بر ویژگی­های جوانه­زنی گیاه دارویی بالنگو شهری تحت تنش خشکی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل هورمون سالسیلیک اسید در چهار سطح (صفر (آب مقطر)، 5/0 و 1 میلی­مولار) و  تنش خشکی در چهار سطح (صفر، 3-، 6- و 9- بار) بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌های این پژوهش نشان داد که فاکتورهای مورد آزمایش تأثیر معنی داری بر صفات مورد مطالعه داشتند (یک درصد). پیش تیمار سالیسیلیک اسید باعث بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر و ویژگی‌های رشد گیاهچه بالنگو شهری تحت تنش خشکی شد. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه گیاهچه، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ساقه چه و وزن خشک گیاهچه در پرایمینگ سالسیلیک اسید یک میلی مولار در عدم تنش خشکی مشاهده شد. نتایج به طور کلی نشان داد که پیش تیمار با سالسیلیک اسید یک میلی‌مولار درمقایسه با سطوح دیگر، مؤلفه‌های جوانه زنی و در نتیجه رشد گیاهچه بالنگو شهری را بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها