تأثیر نانوذرات نقره بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گونه (Taverniera cuneifolia) تحت تنش شوری

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشجوی گروه مرتعداری، نور، ایران

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه مرتعداری، نور، ایران

3 دانشجوکارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه مرتعداری، نور، ایران

چکیده

به منظور بررسى اثر ذرات نانو نقره بر میزان تحمل به شورى گیاه Taverniera cuneifolia با بررسى ویژگی‌های رشد اولیه، طى تابستان سال 1393 آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفى در محیط آزمایشگاه (ژرمیناتور) به‌ اجرا درآمد. تیمار­هاى نانو ذرات نقره با چهار سطح شامل صفر (شاهد)،30 ،80 و 120 میلی­گرم­ در لیتر و تیمار­هاى شورى شامل  صفر، 50، 100 و 200 مولار نمک  NaClدر نظر گرفته شدند. بذور جوانه­زده روزانه به مدت 30 روز شمارش گردید. سپس طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، طول­گیاهچه، شاخص­بنیه، درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، میانگین زمان جوانه­زنی، وزن ترریشه­چه، وزن­خشک ریشه­چه، وزن­تر ساقه­چه، وزن­خشک­ساقه­چه گیاه اندازه­گیری شد. نتایج نشان­ داد که اثرات سطوح مختلف  نانو­پرایمینگ سبب ایجاد تفاوت معنی‌دار معنی­دار در همه ویژگی‌های مورد بررسی در سطح یک درصد و وزن­تر ساقه­چه و ریشه­چه در سطح پنج درصد شد. همچنین تیمار کلرید­سدیم (شوری)  نیز سبب ایجاد تفاوت معنی‌دار معنی­دار برای همه صفات مورد بررسی به جزء سرعت جوانه­زنی و میانگین مدت­زمان جوانه­زنی در سطح احتمال یک درصد شد. اثر متقابل تیمار نانو­پرایمینگ و کلرید­سدیم نیز سبب ایجاد اختلاف معنی­دار بر درصد جوانه­زنی، شاخص­بنیه، طول ساقه­چه و ریشه­چه و وزن­خشک ریشه­چه در سطح یک درصد شد. نتیجه کلی آن است که غلظت­های 30 و 80 میلی­گرم­ در ­لیتر نانو ­نقره بر اکثر صفات جوانه­زنی بذرTaverniera cuneifolia  در سطوح مختلف شوری اثر مثبت داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات