تأثیر خزه Tortella tortuosa (Hedw.) Limprبر جوانه‌زنی پنج گونه گندمی غالب مراتع پارک ملی گلستان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار، گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

پوسته­های زیستی خاک، خواص سطحی خاک را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می­دهند که به نوبه خود ممکن است جوانه­زنی بذر گیاهان آوندی نیز تغییر پیدا کند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر خزه بر جوانه­زنی پنج گونه غالب پارک ملی گلستان می­باشد. در ابتدای آزمایش بذرهای پنج گونه گیاهی غالب شامل:  ,Avena barbata,Bromus tectorum ,Melica ciliata Stipa caucasica و Taeniatherum caput-medusaeدر عرصه جمع­آوری و سه تیمار مختلف: خزه زنده، خزه مرده و شاهد روی درصد و سرعت جوانه­زنی این بذور در پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت. به­منظور تعیین مهم­ترین عامل مؤثر بر درصد و سرعت جوانه­زنی، مدل خطی ترکیبی عمومی و مقایسه میانگین­ها با استفاده از آزمون توکی صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که درصد جوانه­زنی دو گونه B.tectorum و M.ciliata بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی­داری با هم ندارند ولی درصد جوانه­زنی سه گونه  S.caucasica ,A.barbataوT.caput-medusa در بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی­داری با هم دارند. به­طوری­که در هر سه گونه درصد جوانه­زنی روی تیمار خزه زنده افزایش معنی­داری نشان داد. میانگین سرعت جوانه­زنی گونه­های S.caucasica ,M.ciliata ,B.tectorum ,A.barbata و T.caput-medusa نیز به ترتیب برابر با: 87/5، 38/3، 16/2، 01/22  و 20/6 بذر در روز بود و تنها گونه  S.caucasica در میان تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی‌داری بود.

کلیدواژه‌ها