بررسی روابط همبستگی و خصوصیات مرحله جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت پیش تیمار سالیسیلیک‌اسید

نویسندگان

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به منظور بررسی روابط همبستگی و خصوصیات مرحله جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت پیش تیمار سالیسیلیک اسید آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1394 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل هفت ژنوتیپ (M185، M181، M436، M618، L59، نونابکرا و شصتک محمدی) و سطوح سالیسیلیک اسید (5/0 و 1 میلی‌مولار) بودند. نتایج نشان داد با افزایش اسید سالیسیلیک درصد جوانه‌زنی، طول ساقه­چه، طول ریشه­چه، وزن تر ریشه­چه و وزن خشک ریشه­چه افزایش پیدا کرد. وزن خشک ساقه­چه با افزایش سالیسیلیک اسید به‌طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد. از بین صفات اندازه‌گیری شده، وزن‌تر ساقه­چه بیشترین همبستگی مثبت و معنی‌دار (823/0) را با وزن خشک ساقه­چه داشته و بیشترین همبستگی منفی بین طول ساقه­چه و وزن خشک ساقه­چه (609/0-) بدست آمد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه به عامل‌ها برای 8 صفت مذکور، تعداد 3 مولفه شناسایی شد، که جمعاً 467/89 درصد از تغییرات کل را توجیه کردند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات