تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم علف‌های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

3 کارشناس مسئول گروه همکاری‌های علمی و بین الملل، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

4 کارشناسی‌ارشد، گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

چکیده

شوری یک عامل محیطی است که تمام مراحل رشد و نمو گیاه از جوانه­زنی تا تولید میوه و دانه را کم و بیش تحت تأثیر قرار میدهد. جوانه­زنی یکی از بحرانی­ترین مراحل رشد گیاه در شرایط تنش شوری می­باشد. به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه­زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه­های گیاه دارویی شنبلیله تحت تنش شوری، آزمایشی در آزمایشگاه زراعت و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل غلظت­های (صفر، 5/0 و 1 میلی­مولار) سالیسیلیکاسید و سطوح شوری شامل صفر (شاهد)، 50، 100 و 200 میلی­مولار کلرید سدیم بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری درصد و سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و بنیه وزنی شنبلیله کاهش یافت. کاهش درصد جوانه­زنی (50 درصد)، سرعت جوانه­زنی (35 درصد)، طول گیاهچه (40 درصد) و وزن خشک گیاهچه (45 درصد) در سطح شوری 200 میلی­مولار نسبت به شاهد (بدون شوری) بدست آمد. کاربرد 1 میلی­مولار سالیسیلیک اسید توانست صفات مورد بررسی را نسبت به شاهد به طور معنی­داری بهبود بخشید. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از سالیسیلیک اسید می­تواند در شرایط تنش گیاه دارویی شنبلیله را تا حدود زیادی متحمل کند.

کلیدواژه‌ها