تعیین بهترین آزمون ‌آزمایشگاهی قدرت بذر برای پیش‌بینی توان سبز شدن توده‌های گلرنگ در مزرعه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

چکیده

بنیه بذر شاخصی از کیفیت بذر برای پیش‌بینی دقیق‌تر سبز شدن بذرها در مزرعه است. آزمون‌های بنیه بذر طراحی شده‌اند که بسته به دقت پیش‌بینی، از هر کدام برای گیاهان مختلف استفاده می‌شود. این مطالعه در آزمایشگاه تکنولوژی بذر و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال 1395-1394 انجام شد. در این مطالعه از پنج توده بذری گلرنگ، به‌منظور بررسی آزمون‌های بنیه بذر در آزمایشگاه و ارزیابی آنها به‌عنوان معیاری جهت پیش‏بینی سبز شدن در مزرعه استفاده شد. آزمون‌های انجام گرفته در این تحقیق شامل آزمون درصد استقرار گیاهچه در مزرعه، آزمون جوانه‌زنی استاندارد، آزمون رشد گیاهچه، آزمون سرعت جوانه‌زنی، تنش خشکی (صفر، 3/0-، 6/0-، 9/0- و 2/1- مگاپاسکال) بود. نتایج آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، رشد گیاهچه، سرعت جوانه‌زنی و تنش خشکی نشان داد که ضریب همبستگی هیچ‏کدام با درصد سبز شدن در مزرعه از نظر آماری معنی‌دار نبود و نمی‌توان از این آزمون‌ها با اطمینان برای تفکیک توده‌های ضعیف و قوی گلرنگ استفاده کرد. در حالی‌که نتایج حاصل از مقایسه مدل دوتکه‌ای در تفکیک توده‌های قوی و ضعیف موفق نبود، تجزیه همان داده‌ها با استفاده از مدل هیدروتایم نتایجی را حاصل کرد که می‌توان از طریق آنها توده‌های قوی و ضعیف گلرنگ را تفکیک نمود. از این آزمون‌ها می‌توان برای تفکیک توده‌های ضعیف و قوی گلرنگ و پیش‌بینی سبز شدن آنها در مزرعه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها