بررسی روش‌های مؤثر در شکست خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)

نویسنده

کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

چکیده

به منظور شناخت عوامل اکو­فیزیولوژیکی مؤثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه­سازی برای جوانه­زنی بذر کهورک (Prosopis fracta)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد با تیمارهایی شامل شاهد، 80WS (بن ماری ° C80 به مدت 3 روز)، 65WS (بن ماری ° C65 به مدت 3 روز)، 80W (آون ° C80 به مدت 3 روز)، 65W (آون ° C 65 به مدت 3 روز)، (65 WS)+ (5CS) (چینه سرمایی با دمای ° C5 و سپس بن ماری ° C65 به مدت 3 روز)، (80WS)+ (5CS) (چینه سرمایی با دمای ° C 5 و سپس بن ماری ° C80 به مدت 3 روز)، (65W)+ (5 CS) (چینه سرمایی با دمای  C 5 و سپس آون ° C65 به مدت 3 روز) و (80W)+ (5 CS) (چینه سرمایی با دمای  C 5 و سپس آون ° C80 به مدت 3 روز) بود، اجرا شد. نتایج نشان داد که بذور تحت 65WS به مدت سه روز (45/40) بالا­ترین درصد جوانه­زنی و تیمار­ شاهد کم­ترین درصد جوانه­زنی را به خود اختصاص داد. بالاترین بنیه طولی بذر مربوط به تیمار 65WS به مدت سه روز (26/245) بود. هم­چنین تیمار (65 WS)+ (5CS) به مدت 3 روز باعث شکست خواب سریع بذر و افزایش سرعت جوانه­زنی گردید. لذا مؤثر­ترین تیمار جهت شکست خواب بذر کهورک، تیمار بن ماری ° C 65 به مدت 3 روز توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات