تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم علف های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. گیاهان دارویی شامل درمنه، بومادران، مریم گلی، بابونه و شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج نشان داد که عصاره گیاهان دارویی درصد جوانه­زنی، طول و وزن خشک گیاهچه علف­هرز تاتوره را به طور معنی­داری نسبت به شاهد (آب مقطر) کاهش داد. در بین گیاهان دارویی، عصاره­ی درمنه و مریم گلی نسبت به سایر عصاره­ها درصد جوانه­زنی را به ترتیب 32 و 24 درصد نسبت به شاهد (آب مقطر) کاهش دادند. در عصاره­های درمنه و بابونه نسبت به سایر عصاره­های گیاهان دارویی وزن خشک گیاهچه تاتوره کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که می‌توان از این گیاهان، به خصوص درمنه و مریم گلی در برنامه­های تناوب جهت کاهش حضور علف­های هرز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات