اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و شاخص‌های فیزیولوژی در نخل زینتی تحت تنش شوری

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

3 استادیار گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

چکیده

گیاهان در مراحل مختلف زندگی با شرایط تنشی گوناگونی مواجه هستند. شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی محسوب می­شود که می‌تواند منجر به کاهش رشد و تولید انواع اکسیژن­های واکنش­گر گردد. سالسیلیک اسید یک هورمون گیاهی برای کاهش اثرات مضر بسیاری از تنش­ها شناخته‌شده است. در تحقیق حاضر اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید به مدت 24 ساعت در غلظت­های صفر، 5/0 ، 1 و 2 میلی­مولار بر جوانه­زنی بذر و رشد گیاهچه نخل زینتی تحت شرایط تنش شوری در سطوح صفر، 100 ، 200 و 400 میلی­مولار کلرید سدیم مطالعه شد. نتایج مبین کاهش درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه و طول ساقه­چه در اثر حضور کلرید سدیم بود. به‌طوری‌که طول ریشه­چه و طول ساقه­چه در غلظت 400 میلی­مولار کلرید سدیم کمترین مقدار را نشان داد. در مقابل، سالسیلیک اسید درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه و ساقه­چه را در شرایط تنش شوری و غیر تنش افزایش داد. سنجش فعالیت آنزیمی نشان داد که فعالیت آنزیم‌ها در شرایط تنش شوری افزایش‌یافته و سالسیلیک اسید سبب کاهش فعالیت این آنزیم‌ها یا به عبارتی کاهش اثر تنش شوری می­شود. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد با استفاده از غلظت مناسب سالیسیلیک اسید (1 میلی­مولار) به­صورت پیش تیمار بذر، می­توان اثرات منفی تنش شوری بر پارامترهای مرتبط با جوانه­زنی را کاهش داد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات