اثر روش‌های مختف آماده‌سازی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گوجه‌فرنگی

نویسندگان

1 دکتری علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور ارزیابی روش­های مختلف آماده­سازی بذر گوجه­فرنگی آزمایشی در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. عامل­های آزمایش شامل آب شویی، تخمیر (دماهای 25، 30، 35 و 40 درجه ­سلسیوس و زمان­های 24، 36، 48 و 60 ساعت) و اسید شویی (مقادیر کلریدریک اسید 5، 10، 15 و 20 میلی­لیتر به ازای هر کیلوگرم میوه و زمان­های 10، 20، 30، 40 دقیقه) بود. به منظور تعیین کیفیت بذور فرآوری شده، آزمون جوانه­زنی استاندارد اجرا شد و شاخص­های جوانه­زنی بذر و رشد گیاهچه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بذرهای فراوری شده به روش تخمیر در دمای 25 درجه به مدت 24 ساعت بالاترین درصد و سرعت جوانه­زنی بذر، طول و وزن خشک گیاهچه و شاخص طولی قدرت گیاهچه را داشتند. در بین سطوح مختلف اسید­شویی غلظت 10 میلی­لیتر اسید و مدت زمان 20 دقیقه شاخص­های ­جوانه­زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه زیادتری داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات