تأثیر نانو اکسیدروی و سولفات‌روی بر جوانه‌زنی بذر برنج

نویسنده

استادیار، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت علوم زراعی و باغی، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن اصفهان،

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی، تأثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر شاخص­های جوانه­زنی بذر برنج در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار، در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام شد. تیمارها شامل تیمارکردن بذر با سولفات‌­روی به میزان 5/2 و 5 گرم در کیلوگرم بذر، نانواکسیدروی به میزان 5/0 و 1 گرم در کیلوگرم بذر، تیمارکردن بذر با آب مقطر به‌عنوان شاهد اول و عدم تیمارکردن بذر به‌عنوان شاهد دوم بودند. نتایج نشان داد که تیمارکردن بذر با نانواکسیدروی و سولفات‌روی باعث کاهش سرعت جوانه­زنی و طول ریشه­چه و افزایش طول و وزن خشک ساقه­چه و مقدار روی در گیاه­چه شد. حداقل سرعت جوانه­زنی در تیمار 1 ­گرم نانواکسیدروی به دست آمد که 9/12 درصد نسبت به شاهد اول کمتر بود. همچنین حداکثر مقدار روی گیاه­چه (9/36 میلی­گرم بر کیلوگرم) مربوط به تیمار 1­گرم نانواکسیدروی بود که نسبت به شاهد اول 4/44 درصد افزایش داشت. بر اساس نتایج این تحقیق، تیمارکردن بذر برنج با کود روی یک روش اقتصادی مناسب برای دستیابی به حداکثر محصول، افزایش غلظت روی دانه و تأمین عنصر روی مورد نیاز در جیره غذای مردم، با توجه به سرانه بالای مصرف برنج در کشور است. 

کلیدواژه‌ها