تأثیر دماهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم علف‌های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر دماهای مختلف بر شاخص­های جوانه­زنی گیاه دارویی شنبلیله، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. دماهای مورد بررسی شامل 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی­گراد بود. در دمای 10 درجه سانتی­گراد درصد جوانه­زنی 51 درصد بود و با افزایش دما درصد جوانه­زنی افزایش یافت. بیشترین جوانه­زنی (6/95 درصد) در دمای 25 درجه به دست آمد و با افزایش دما به 40 درجه سانتی­گراد درصد جوانه­زنی روند نزولی گرفت. کمترین درصد جوانه­زنی (37/46 درصد) در دمای 40 درجه سانتی­گراد مشاهده شد. کمترین سرعت جوانه­زنی در دمای 10 درجه سانتی­گراد و بیشترین سرعت جوانه­زنی در دمای 25 درجه سانتی­گراد بود. با افزایش دما به 40 درجه سانتی­گراد از سرعت جوانه­زنی به طور معنی­داری کاسته شد. کمترین طول و وزن خشک گیاهچه نیز در دمای 10 درجه سانتی­گراد مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها