اثر پیش‌تیمار با تنظیم کننده‌های رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی برنج در شرایط تنش شوری

نویسندگان

1 دکتری مهندسی ژنتیک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران.

2 دانشجو دکتری مهندسی ژنتیک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران.

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی برنج تحت شرایط شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه ایلام اجرا گردید.فاکتورهای آزمایش شاملسه سـطح پیش تیمار بذر با جیبرلین (صفر، 2 و4 میلی‌گرم در لیتر)، سه سطح پیش‌تیمار با کینتین (صفر، 5/1 و 3 میلی‌گرم در لیتر) وسه سطح تنش شوری ایجاد شده توسط 0، 50 و 100 میلی‌مولار از نمک کلرید سدیم بر روی بذور برنج صورت گرفت. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث کاهش طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه‌ وسرعت جوانه‌زنی شد. در تیمار جیبرلین طول ساقه‌چه‌ و نسبت طول ساقه‌چه‌ به ریشه‌چه به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد. از بین صفات اندازه‌گیری شده، طول ساقه‌چه‌‌ بیشترین همبستگی مثبت و معنی‌دار با نسبت طول ساقه‌چه‌ به ریشه‌چه‌ داشته و بیشترین همبستگی منفی بین طول ریشه‌جه و نسبت ساقه‌چه‌ به ریشه بدست آمد.

کلیدواژه‌ها