تاثیر زوال بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت

نویسنده

چکیده

به‌منظور بررسی اثر فرسودگی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکراردر آزمایشگاه کنترل و گواهی بذردر مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان انجام شد. در این پژوهش تاثیر زمان‌های مختلف پیری شامل 48، 72، 96، 120 و 144 ساعت بر بذرهای دو هیبرید سینگل کراس ذرت 704 و 700 بررسی شد. بذرها تحت شرایط پیری تسریع شده در دمای ٤١ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ١٠٠ درصد قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مدت زمان زوال بذر بر درصد جوانه‌زنی بذر در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود، تیمار شاهد با 187/96 در صد جوانه‌زنی بذر بالاترین درصد جوانه‌زنی را داشته و تیمار 144 ساعت زوال بذر کمترین میزان صفت (775/21 درصد جوانه‌زنی) را داشت. بین تیمارهای رقم بذر از نظر این صفت در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌داری مشاهده شد، رقم سینگل کراس 704 با (020/55 درصد) بالاترین و رقم سینگل کراس 700 نیز کمترین درصد جوانه‌زنی را داشتند. اثرات زوال بذر بر طول ریشه‌چه، طول ساقه چه، بنیه بذر و وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه معنی‌دار شد. ولی بر نسبت رشدی آلو متریک معنی‌دار نبود. اثر رقم تحت تاثیرزوال بذر بر همه شاخص‌های تاثیر معنی‌داری داشت. 

کلیدواژه‌ها