تأثیر نوسانات دمایی و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر چهارگونه غالب علفزار (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

2 استادیار گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

در تحقیق حاضر، تأثیر عوامل محیطی تأثیرگذار شامل نوسانات دمایی (دمای متناوب °C20 و °C10 طی روز و شب و دمای ثابت °C20 شب و روز)، سرمادهی (°C4 به‌مدت سه هفته) بر جوانه­زنی چهار گونه Crucianella sintenisii Bornm.، Melica ciliata L.، Poa bulbosa Rumex sp. جمع­آوری شده از پارک ملی گلستان مطالعه شد. بررسی جوانه­زنی به‌مدت 45 روز صورت گرفت. پارامترهای مختلف جوانه‌زنی مانند درصد جوانه­زنی و سرعت جوانه­زنی اندازه­گیری شد. نتایج بیانگر این بود که درصد جوانه­زنی در گونه P. bulbosa در دمای متناوب نسبت به دمای ثابت افزایش معنی­دار داشت، ولی در سه گونه دیگر تفاوت معنی­دار در میزان درصد جوانه­زنی مشاهده نشد. هم­چنین در دمای متناوب، سرعت جوانه‌زنی در سه گونه P. bulbosa، M. ciliataوRumex sp. نسبت به دمای ثابت سریع­تر بود، ولی در گونه C. sintenisiiتفاوت معنی­داری در سرعت جوانه­زنی مشاهده نشد. در تیمار سرما درصد جوانه­زنی در دو گونه P. bulbosaوM. ciliata افزایش معنی­دار و در گونه Rumex sp. کاهش معنی­داری نسبت به تیمار کنترل داشت، ولی در گونه   C. sintenisiiتفاوت معنی­داری در میزان درصد جوانه­زنی مشاهده نشد. سرمادهی باعث سریع­تر شدن جوانه­زنی بذر گونه­های P. bulbosa، M. ciliata وC. sintenisii و هم­چنین کند شدن جوانه­زنی گونه Rumex sp. بعد از انتقال به ژرمیناتور شد.

کلیدواژه‌ها