اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

2 گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان

3 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان

چکیده

به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذور ناخنک با محلول MS و محلول نیترات پتاسیم در مراحل اولیه جوانه زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه گیاهشناسی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان در سال 1395 اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل پرایمینگ با محلول MS در 4 سطح (صفر به عنوان شاهد، 01/0، 05/0 و 1/0 درصد وزنی-حجمی) و نیترات پتاسیم در 4 سطح (صفر به عنوان شاهد، 1/0 ، 2/0 و 5/0 درصد وزنی-حجمی) به مدت 2 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد بودند. نتایج آزمایشات نشان داد محلول MS ، نیترات پتاسیم و اثر متقابل تیمارها در سطح احتمال 1% بر تمامی صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، ضریب جوانه‌زنی، محتوای نسبی آب، محتوای کلروفیل a،b و کلروفیل کل معنی دار بود. بالاترین میزان درصد جوانه‌زنی، محتوای کلروفیل a،b و طول ساقه‌چه با اعمال تیمار 01/0 درصد وزنی-حجمی محلول MS به همراه تیمار 5/0 درصد وزنی-حجمی نیترات پتاسیم بدست آمد. همچنین اعمال تیمارهای ذکر شده به تنهایی نیز بر صفات مورد مطالعه اثرات مثبت و معنی دار داشتند. استفاده از روشهای پرایمینگ از جمله روشهای مورد استفاده در این پژوهش و تأثیر آن بر روی گیاه ارزشمند ناخنک از موارد نوآوری‌ پژوهش حاضر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات