تعیین مؤثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

به منظور شناخت عوامل اکو‌فیزیولوژیکی مؤثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد با تیمارهایی که شامل شاهد، 80WS (بن‌ماری 80 درجه سانتی‌گراد به مدت سه روز)، 65WS (بن-ماری 65 درجه سانتی‌گراد به مدت سه روز)، 80W (آون 80 درجه سانتی‌گراد به مدت سه روز)، 65W (آون 65 درجه سانتی‌گراد به مدت سه روز)، (65 WS)+ (5CS) (چینه سرمایی با دمای پنج درجه سانتی‌گراد و سپس بن‌ماری 65 درجه سانتی‌گراد به مدت سه روز)، (80WS)+( 5CS) (چینه سرمایی با دمای پنج درجه سانتی‌گراد و سپس بن‌ماری 80 درجه سانتی‌گراد به مدت سه روز)، (65W)+(5 CS) (چینه سرمایی با دمای پنج درجه سانتی‌گراد و سپس آون 65 درجه سانتی-گراد به مدت سه روز) و (80W)+ )5 CS) (چینه سرمایی با دمای پنج درجه سانتی‌گراد و سپس آون 80 درجه سانتی‌گراد به مدت سه روز) بودند، اجرا شد. نتایج این بررسی نشان داد که بذور تیمار شده با (65 WS)+ (5CS)، بالا‌ترین وزن تر گیاهچه (63/1 گرم) و خشک گیاهچه (19/1 گرم) و تیمار‌های شاهد، 80WS و (80WS)+( 5CS) کم‌ترین وزن خشک و تر گیاهچه ( 5/0 گرم) را به خود اختصاص دادند. بیش‌ترین بنیه وزنی بذر مربوط به تیمار (65 WS)+ (5CS) (26/245) بود. هم‌چنین تیمار (65 WS)+ (5CS) باعث شکست خواب سریع بذر و افزایش سرعت جوانه‌زنی گردید. لذا مؤثر‌ترین تیمار جهت شکست خواب بذر کهورک، تیمار بن ماری ° C 65 توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات