بررسی اثر زمان جمع آوری، بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذرگونه زینتی اوجا (Ulmus carpinifolia Mill.)

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه فضای سبز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

2 دانشیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

3 دکتری، مرکز بذر جنگلی خزر، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ایران

چکیده

اوجا از جمله درختان با ارزش جنگل‌های شمال است که قابلیت کاربرد در فضای سبز را دارد. 10 اصلـه درخت از درختان اوجا از جنگل حاشیه روستای وسطی کلای شهرآمل انتخاب گردید. جمع‌آوری بذر در اوایل فرورین‌ماه در سه فاصله زمانی ده روزه یعنی 9، 19 و 29 فروردین ماه انجام گرفت. خصوصیـــات فیـــزیکی (درصد بذر‌های سالم، درصد رطوبت و وزن هزار دانه) بذرها بلافاصله بعد از جمع‌‌آوری در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. سپس بذر‌ها در دو محیط متفاوت گلدان (شرایط مزرعه) و ژرمیناتور کشت گردیدند. پس از گردآوری داده‌ها، ابتدا نرمال بودن و همگنی آن‌ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون لون بررسی و آنگاه مقایسه کلی، با تجزیه واریانس و آنالیز واریانس دوطرفه و مقایسه‌های چندگانه با آزمون دانکن انجام گرفت. بررسی اثر زمان جمع‌آوری و نحوۀ کاشت بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی نشان داد که هر دو عامل مذکور بر این ویژگی‌ها اثر معنی‌دار دارند. نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که دو عامل مورد بررسی و اثر متقابل آنها بر روی تمامی ویژگی‌های فیزیولوژیک اندازه‌گیری شده  تأثیر معنی‌دار دارند. همچنین بیشترین درصد جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر و بیشترین جوانه‌زنی در روز مربوط به زمان دوم و کاشت در ژرمیناتور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها