بررسی اثر زمان جمع آوری، بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذرگونه زینتی اوجا (Ulmus carpinifolia Mill.)

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه فضای سبز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

2 دانشیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

3 دکتری، مرکز بذر جنگلی خزر، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ایران

چکیده

اوجا از جمله درختان با ارزش جنگل‌های شمال است که قابلیت کاربرد در فضای سبز را دارد. 10 اصلـه درخت از درختان اوجا از جنگل حاشیه روستای وسطی کلای شهرآمل انتخاب گردید. جمع‌آوری بذر در اوایل فرورین‌ماه در سه فاصله زمانی ده روزه یعنی 9، 19 و 29 فروردین ماه انجام گرفت. خصوصیـــات فیـــزیکی (درصد بذر‌های سالم، درصد رطوبت و وزن هزار دانه) بذرها بلافاصله بعد از جمع‌‌آوری در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. سپس بذر‌ها در دو محیط متفاوت گلدان (شرایط مزرعه) و ژرمیناتور کشت گردیدند. پس از گردآوری داده‌ها، ابتدا نرمال بودن و همگنی آن‌ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون لون بررسی و آنگاه مقایسه کلی، با تجزیه واریانس و آنالیز واریانس دوطرفه و مقایسه‌های چندگانه با آزمون دانکن انجام گرفت. بررسی اثر زمان جمع‌آوری و نحوۀ کاشت بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی نشان داد که هر دو عامل مذکور بر این ویژگی‌ها اثر معنی‌دار دارند. نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که دو عامل مورد بررسی و اثر متقابل آنها بر روی تمامی ویژگی‌های فیزیولوژیک اندازه‌گیری شده  تأثیر معنی‌دار دارند. همچنین بیشترین درصد جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر و بیشترین جوانه‌زنی در روز مربوط به زمان دوم و کاشت در ژرمیناتور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Reference

Allen, J.A., Keeland, B.D., Stanturf, A., Clewell, A.F. and Kennedy, H.E. 2001. A guide to bottomland hardwood restoration.U. S. D. A. Forest Service. Southern research station. General Technical Repots. P 40-132.

Alizadeh, M.A. and Nasiri, M. 2007. Seed technology (with emphasis on natural resource plants. P 192.

Christopher, T. 2011. The New American Landscape: Leading Voices on the Future of Sustainable  Gardening. P 255.

Farhudi, R., Makizadeh Tafti, M., Sharizadeh, F. and Naghadi Badi, H.A. 2006. Breaking method of seed dormancy  in Rubia tincturum. Pajuhesh & Sazandegi. 70: 1-7.

Gahraman, A. and Attar, F. 2010. Biodiversity of Plant Species in Iran. P210.

Ghasemi Firuzabadi, A., Baghestani Meibodi, N., Zarei Mahmoudabadi, Gh. and Alishah E.B.F. 2010. The Effect of seed collection time on -germination percentage of seeds of some perennial grasses in rangelands of Yazd province. Journal of Rangeland. 5(1): 392-399.

Harington, J.F. 1972. Seed storage and longevity. In Seed Biology (ed.I.T. Kozlowski).Academic press, New York and London. 3: 145-245.

Heidari, A., Mataji, A., Kia Daliri, H. and Shabanian, N. 2011. Effect of planting depth and time on seeds germination of Manna oak (Quercus brantii Lindl.). Iranian Journal of Forest and Poplar esearch. 19 (1): 128-140.

Heybrock, H.M., Elgersma, D.M. and  Schffer ,R.J. 1982. Dutch elm disease an ecological accident out look.Agric. 11: 1-9.

ISTA (International Seed Testing Association). 2008. International rules for seed testing. Seed Science and Technology. 13: 300-520.

Molla Shahi, M., Hoseini, M., Bayat, D., Rezaee, A. and Vatani,L. 2008. Effect of collection time on germination and viability of Tilia platyphylus (Basswood). Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 16(3): 478-485.

Mozafarian, V. 2004.Trees and Shrubs of Iran. Farhang Moaser. P 991.

Neophytou, CH., Palli, G., Douvani, A. and Aravanopoulos, F.A. 2007. Morphological differentiation andhybridization between Quercus alnifolia Poech and Quercus coccifera L. (Fagaceae) in Cyprus. Silvae Genetica. 56:1-7.

Sabeti, H. 2002. Forests, Trees and Shrubs of Iran. Yazd Uni press. P 810.

Sarmadnia, Gh.H. 1989. Technology (translation).Mashhad Jihad Daneshgahi, P:288.

Tilki, F. and Cicek, E. 2007. Seed germination of three Ulmus species from Turkey as influenced by temperature and light .Environmental Biology. TriveniEnterprises, Lucknow (India).  28(2): 423-425.

Vanstone, D.E. 1982. Seed germination of American basswood in relation to seed maturity. Canadian Journal of Plant Science. 62 (3): 709-713.

Vanstone, D.E. 1978 Basswood (Tilia americanas L.) seed germination. Combined Proceeding of the International Plant Propagators Society. 28: 566-570.

Y0ung, T.P. and Evans, R.Y. 2000. Countainer stock versus direct seeding for woody species in restoration site. Combined proceedings international plant propagators society. 50: 577-582.

Lekh, R. and Khairwal, I.S. 1993. Evaluation of pear millet hybrids and their parents for germ inability and field emergence. Indicon Jour, Plant physiol. 2: 125-127.

Gazanchian, A., N.A. Khosh kholgh Sima., Maboobi, M.A. and Majidi Heravan, E. 2006. Relationship between emergence and soil water content for perennial cool-season grasses native to Iran. Crop Sci. 46: 544-553.

Ghasemi Firuzabadi, A., Baghestani Meibodi, N., Zarei Mahmoudabadi, Gh. and Alishah E, B, F. 2010. The Effect of seed collection time on -germination percentage of Seeds of some perennial grasses in rangelands of Yazd Province. Journal of Rangeland. Vol. 5. No. 1. 392-399.

Harington, J. F. 1972. Seed storage and longevity. In Seed Biology (ed.I.T. Kozlowski). Academic press. New York and London. 3: 145-245.

Heidari, A., Mataji, A., Kia Daliri, H. and Shabanian, N. 2011. Effect of planting depth and time on seeds germination of Manna oak (Quercus brantii Lind.). Iranian Journal of Forest and Poplar esearch. Vol. 19. No. 1:128-140.

Heybrock, H. M.,  Elgersma, D. M. and Schffer ,R. J. 1982. Dutch elm disease an ecological accident out look.Agric. 11: 1-9.

ISTA. 2008. International rules for seed testing. Seed Science and Technology. (International Seed Testing Association). 13: 300-520.

Lekh, R. and Khairwal, I. S. 1993. Evaluation of pear millet hybrids and their parents for germ inability and field emergence. Indicon Jour, Plant physiol. 2: 125-127.

Molla Shahi, M., Hoseini, M., Bayat, D., Rezaee, A. and Vatani, L. 2008. Effect of collection time on germination and viability of Tilia platyphylus (Basswood). Iranian Journal of Forest and Poplar Research. Vol. 16. No. 3: 478-485.

Mozafarian, Valiollah. 2004.Trees and Shrubs of Iran. Farhang Moaser press. P 991.

Neophytou, CH., Palli, G.,  Douvani, A. and Aravanopoulos, F. A. 2007. Morphological differentiation andhybridization between Quercus alnifolia Poech and Quercus coccifera L. (Fagaceae) in Cyprus. Silvae Genetica. 56: 1-7.

Sabeti, H. 2002. Forests, Trees and Shrubs of Iran. Yazd Uni press. P810.

Sarmadnia, Gh, H. 1989. Technology (translation).Mashhad Jihad Daneshgahi Press.P288.

Tilki, F. and Cicek, E. 2007. Seed germination of three Ulmus species from Turkey as influenced by temperature and light .Environmental Biology. TriveniEnterprises, Lucknow (India).  28(2): 423-425.

Vanstone, D. E. 1982. Seed germination of American basswood in relation to seed maturity. Canadian Journal of Plant Science. 62 (3): 709-713.

Vanstone, D. E. 1978. Basswood (Tilia americanas L.) Seed germination. Combined Proceeding of the International Plant Propagators Society. 28: 566-570.

Y0ung, T.P., and Evans, R. Y. 2000. Countainer stock versus direct Seeding for woody species in restoration site. Combined proceedings international plant propagators society. 50: 577-582.