بررسی اثر سالیسلیک اسید و هیدروپرایم بر خصوصیات جوانه‌زنی چغندرقند تحت تنش شوری (Beta Vulgaris L.)

نویسندگان

کارشناس‌ارشد، گروه علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر سالسیلیک اسید و هیدروپرایم بر ویژگی­های جوانه­زنی چغندرقند تحت تنش شوری، پژوهشی در سال 1395 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شاهد اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل سالسیلیک اسید (3/0 و 6/0 میلی­مولار)، هیدروپرایم (24 و 48 ساعت) و تنش شوری (0، 3-، 6- و 9- دسی ­زیمنس بر متر) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار­های مختلف بر صفات درصد جوانه­­زنی کل، درصد جوانه­زنی­ نرمال و غیر نرمال، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، طول گیاهچه، متوسط زمان جوانه­زنی، همگنی جوانه­زنی و شاخص طولی بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. هم­چنین اثر شوری بر صفات درصد جوانه­­زنی کل، درصد جوانه­زنی نرمال و غیرنرمال، طول ریشه­چه، ساقه­چه و گیاهچه، متوسط زمان جوانه­زنی، شاخص طولی بنیه بذر در سطح یک درصد معنی­دار بود. هم­چنین اثر توام پیش تیمار و تنش شوری بر تمامی صفات مذکور در سطح یک درصد معنی­دار بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه­زنی نرمال (50 درصد) مربوط به پیش تیمار سالسیلیک اسید 6/0 میلی­مولار بدون تنش شوری و کم­ترین آن (25/21 درصد) مربوط به شاهد و  شوری 9- دسی‌‌زیمنس بر متر بود. بیش­ترین و کم­ترین شاخص طولی بنیه بذر به ترتیب مربوط به پیش تیمار هیدروپرایم 48 ساعت و شوری 6- دسی ­زیمنس بر متر (5/3802) و شاهد و شوری 9- دسی ­زیمنس بر متر (5/530) بود. به طور کلی پیش تیمار سالسیلیک اسید جهت شکست خواب و افزایش بنیه بذر گیاه چغندرقند توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها