تاثیر سطوح کود‌های بیولوژیک و آلی(دامی) بر صفات مرفولوژیک و عملکرد زیره سبز (Cumminu cyminum L) تحت شرایط مختلف رطوبتی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد تهران

2 دانشگاه شاهد، هیئت علمی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود‌ بیولوژیک و دامی بر صفات زراعی زیره سبز تحت تنش کم‌آبی آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد اجرا شد. عامل اصلی سه سطح کم‌آبی ( قطع آبیاری از مرحله سبز شدن، قطع آبیاری از مرحله گلدهی و قطع آبیاری از مرحله دانه بندی)، عامل فرعی دو سطح کود بیولوژیک شامل تلقیح با کود فسفات بارور-2 و عدم تلقیح و عامل فرعی-فرعی دو سطح کود دامی شامل 20 تن در هکتار کود دامی و عدم مصرف کود دامی بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تیمار تنش کم آبی برای صفات تعداد دانه در چتر، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و برای صفات تعداد چتر در بوته ، ارتفاع بوته در سطح احتمال پنجاه درصد معنی‌دارشد. همچنین تیمار کودی (کود فسفات بارور-2 و کود دامی) برای اکثر صفات اندازه‌گیری شده در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار شد. همچنین بیشترین عملکرد اقتصادی دانه و ارتفاع بوته در گیاه زیره در تنش کم‌آبی ازمرحله دانه‌بندی به بعد در گیاه زیره سبز مشاهده شد. نتایج کلی این تحقیق حاکی از بیشترین اثر منفی تنش کم‌آبی بر اکثر صفات از مرحله سبز شدن بود. براساس این نتایج، با اعمال مدیریت مناسب در مزرعه، می‌توان رسیدن به عملکرد مطلوب در شرایط تنش کم‌آبی را تضمین نمود.

کلیدواژه‌ها