تاثیر مصرف چند نوع کود دامی بر جوانه زنی و رشد رویشی ارقام کلزا در شرایط گلخانه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده

در این تحقیق، تاثیر مصرف چند نوع کود دامی بر جوانه زنی و رشد رویشی چند رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل هشت رقم کلزا (هایولا 50، هایولا 76، هایولا 308، هایولا 401، هایولا 420، هایولا 4815، دلگان و صفی 6) و عصاره‌های کود حیوانی شامل عصاره کود مرغی، گوسفندی و گاوی در سطح 50 درصد حجمی به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) بود. نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که اثر عصاره‌ی کودهای دامی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های کلزا در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار شد. با توجه به نتایج مقایسه میانگین، بیشترین ضریب جوانه زنی مربوط به تیمارهای عصاره کود گاوی 50 درصد (11/0) و شاهد (1175/0) بود. آغاز جوانه زنی در تیمار عصاره کود گوسفندی 50 درصد (833/2 روز) نسبت به شاهد (292/1 روز) سریع‌تر بود و بیشترین خاتمه جوانه زنی در تیمار عصاره کود گاوی 50 درصد (58/11 روز) دیده شد. عصاره کود مرغی 50 درصد اثر بازدارنگی بر جوانه زنی و دیگر صفات کلزا داشت. در مجموع چنین استنباط شد که کود مرغی در مقایسه با کود گوسفندی و گاوی، اثرات منفی را بر تمام ویژگی‌های مورد بررسی کلزا داشت و می بایست جهت جلوگیری از اثر بازدارندگی این کود بر جوانه زنی و رشد گیاهچه، در زمان کاشت به میزان کمتری کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها