ارزیابی عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی پرکاربردترین ارقام گیاه عدس در استان خوزستان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

چکیده

عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum)، به دلیل مقادیر بالای عناصر غذایی مغذی و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی می‌تواند نقش مهمی در بهبود جوانه‌زنی گیاهان ایفا کند. در این راستا به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف عصاره جلبک دریایی بر شاخص‌های جوانه‌زنی ارقام تجاری گیاه عدس، آزمایشی در سال 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح از عصاره جلبکی (صفر، 5/2، 5 و 5/7 درصد حجمی) و 3 رقم عدس (رباط، گچساران و کیمیا) بود. نتایج نشان داد که عصاره جلبکی و نوع رقم تأثیر معنی‌داری (p 0.01) بر تمامی صفات مورد بررسی داشتند. کاربرد 5/7 درصد از عصاره منجر به افزایش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی (%9/15+)، طول ساقه‌چه (%10+)، وزن خشک ساقه‌چه (%2+) و آندوسپرم عدس (%3/15+) در مقایسه با تیمار شاهد شد. در بین ارقام مورد بررسی رقم کیمیا در تمامی صفات مورد بررسی کاهش معنی‌داری نسبت به دیگر ارقام داشت. بررسی اثرات متقابل نتایج نشان داد که در ارقام رباط و گچساران، تمامی سطوح عصاره جلبکی منجر به افزایش معنی‌دار سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه شد. در رقم کیمیا نیز سطوح 5 و 5/7 درصد از عصاره موجب افزایش معنی-دار سرعت جوانه‌زنی، قدرت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه شد. بر طبق نتایج این پژوهش، استفاده از عصاره جلبک دریایی به منظور بهبود شرایط جوانه‌زنی در ارقام گیاه عدس (رباط، گچساران و کیمیا) توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها