پاسخ جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به درجه حرارت و نور در چهار گونه چمن گرمسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 سازمان پارکها و فضای سبز کلانشهر اهواز

3 دانشگاه تهران

چکیده

جهت بررسی تأثیر نور و درجه حرارت بر جوانه‌زنی چهار گونه بذر چمن گرمسیری Buchloe dactyloides، Cynodon dactylon، Zoysia japonica و Paspalum vaginatom، آزمایشی درقالب طرح کاملاَ تصادفی باآرایش فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تیمارها شامل چهار گونه چمن، دو سطح نوری (روشنایی-تاریکی و تاریکی مداوم) و چهار سطح دمای متناوب شامل: 35-10، 32.5-12.5، 30-15 و 27.5-17.5 درجه سانتی‌گراد (روز-شب) بود. دراین پژوهش ویژگیهای درصد و سرعت جوانه‌زنی، و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز موردبررسی قرارگرفت. نتایج نشان دادکه چهار گونه چمن درشرایط تناوب نوری بهترازتاریکی مداوم جوانه می‌زنند. بیشترین جوانه‌زنی درهرچهار گونه درشرایط تناوب نوری و دمای متناوب 30-15 وکمترین جوانه‌زنی درگونه‌های B. dactyloidesو P. vaginatom ، شرایط تاریکی مداوم ودمای متناوب 35-10 رخ داد. بررسی سرعت جوانه‌زنی نشان دادکه درتمام سطوح رژیم‌های دمایی بیشترین سرعت جوانه‌زنی درگونه Z. japonica مشاهده شد و همچنین مشخص شد که کمترین سرعت جوانه‌زنی در گونه B. dactyloides در دمای 35-10 بود. نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرتناوب دمایی و نوع گونه برفعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نشان دادکه بیشترین فعالیت این آنزیم درتمامی گونه‌ها مربوط به تناوب دمایی 5/27-5/17 درجه سانتی‌گراد بود. که دراین تناوب دمایی گونه B. dactyloides نسبت به سایرگونه‌ها بیشترین فعالیت آنزیمی را داشت. همچنین باافزایش گستره دمایی به‌ویژه دمای متناوب 35-10 درجه سانتی‌گراد گونه P. vaginatum نسبت به سایرگونه‌ها برتری معنی‌داری نشان داد. به‌طورکلی این چهارنوع چمن برای جوانه‌زنی به نور نیاز دارند ودمای مناسب جوانه‌زنی 27.5 درجه سانتی‌گراد درروز و 17.5 درجه سانتی‌گراد درشب می‌باشد. همچنین رابطه مستقیمی بین فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز ومیزان جوانه‌زنی چهار گونه وجودداشت.

کلیدواژه‌ها