اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم کریم در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد گرگان

2 دانشگاه آزاد

چکیده

کاهش رشد رویشی یکی از پیامدهای زوال بذر است که ممکن است، سبب کاهش عملکرد گیاه شود. به‌منظور بررسی اثر زوال بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام گندم در شرایط آزمایشگاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1389 در آزمایشگاه دانشکده زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمون شامل سه سطح فرسودگی (شاهد، 72 و 96 ساعت) بودند. برای ایجاد فرسودگی در دمای 45 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 100 درصد به مدت 72 و 96 ساعت در انکوباتور نگهداری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که صفات درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی تحت تاثیر تیمارهای مختلف زوال بذر در سطح احتمال یک درصد و صفات وزن خشک ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه، وزن خشک گیاهچه، طول ساقه‌چه و طول ریشه‌چه در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار شدند. با افزایش دوره زوال بذر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، وزن خشک ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و طول ریشه‌چه نسبت به شاهد کاهش یافت، به‌طوریکه‌ی بیشترین میزان درصد و سرعت جوانه‌زنی در شاهد و کمترین آن در تیمار 96 ساعت زوال بدست آمد. با افزایش میزان فرسودگی در تمامی صفات روند نزولی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها