نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیوند، حسین تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 66-75]
 • آرمین، محمد تأثیرپرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه‌های گندم در شرایط استرس خشکی و شوری [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 52-61]
 • آرمین، محمد پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 30-39]
 • آرمین، محمد اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-80]
 • آرمین، محمد اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نخود تحت شرایط آللوپاتی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]
 • آرمین، محمد اثر پرایمینگ بر کاهش اثرات بقایای علف‌کش اپیروس در چغندرقند [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 1-12]
 • آرمند، نظام برهم کنش عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه گوجه‌فرنگی(Lycopersicon sculentum L.) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 31-44]
 • آرمند، نظام ارزیابی عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی پرکاربردترین ارقام گیاه عدس در استان خوزستان [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 59-69]
 • آرمند، نظام اثر پیش تیمار زیستی بر خصوصیات جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris Medik) در دماهای مختلف [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • آروئی، حسین کاربرد سلنیوم در کاهش خسارات ناشی از تنش همزمان کادمیوم، نیکل و سرب بر جوانه‌زنی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاهچه خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 55-73]
 • آزادی، محمدصادق اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-18]
 • آزادی، محمدصادق اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 43-51]
 • آزادبخت، افشار مطالعه تأثیر ترکیبات آللوشیمیایی عصاره شاخ و برگ و ریشه‌ اُزمک (Lepidium draba L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد یولاف (Avena sativa L.) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-14]
 • آزادبخت، فرشته تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 39-46]
 • آزادبخت، فرشته ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-8]
 • آزادبخت، فرشته ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-10]
 • آزادبخت، فرشته تأثیر هیومیک اسید و فولیک اسید بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 33-43]
 • آزاد بخت، فرشته تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • آزاد بخت، فرشته بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • آزاد قوجه بیگلو، حمیده تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 60-69]
 • آقازاده، اختیار تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]
 • آگاه، فاطمه روش‏های موثر در شکست خواب و افزایش جوانه‏زنی بذر گون Astragalus cicer L. [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 21-27]
 • آگاه، فاطمه بررسی دگرآسیبی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) روی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور زیره ‌سبز، زنیان و رازیانه [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 52-65]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی روش‌های مختلف شکست خواب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 53-64]
 • آل ابراهیم، محمد تقی اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 13-21]
 • آل ابراهیم، محمد تقی تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 48-55]
 • آل ابراهیم، محمد تقی تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 12-19]
 • آل‌ابراهیم، محمدتقی تأثیر دماهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-30]
 • آل هاشم، سیدمحمدحسن تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 61-67]

ا

 • ابراهیمی، فاطمه بهبود رفتار جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تأثیر اسید سالیسیلیک و تنش شوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 53-66]
 • ابراهیمی، مینا بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • اجلی، جلیل تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]
 • احمدی، احمد اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 72-81]
 • احمدی، ایمان تعیین بهترین آزمون ‌آزمایشگاهی قدرت بذر برای پیش‌بینی توان سبز شدن توده‌های گلرنگ در مزرعه [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 73-84]
 • احمدی، ایمان تأثیر پیری تسریع شده و تنش خشکی بر جوانه‌زنی و مؤلفه‌های رشدی گیاهچه‌های جو [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 31-41]
 • احمدی، خدیجه تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 71-80]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-10]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکی و شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 81-92]
 • احمدی، خدیجه تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 41-53]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-8]
 • احمدی، خدیجه تأثیر پرایمینگ نیترات پتاسیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گل سازویی (Scrophularia striata) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 27-36]
 • احمدی، خدیجه اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بذر گیاه دارویی سس ( .Cuscuta campestris L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 65-71]
 • احمدی، خدیجه اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 22-34]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی اثر سطوح مختلف پرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی، بنیه بذر و برخی صفات فیزیولوژی گیاه دارویی شنبلیله تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 14-28]
 • احمدی، خدیجه بررسی اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه زنی بذر بالنگو شهری تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 78-89]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-10]
 • احمدی، خدیجه تأثیر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 38-48]
 • احمدی، خدیجه تأثیر هیومیک اسید و فولیک اسید بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 33-43]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 83-93]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی اثر تنش شوری طبیعی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان دارویی همیشه ‌بهار، سس و بزرک [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-6]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی اثر آللوپاتی عصاره اندام‌های پیچک و پنیرک صحرایی بر خصوصیات جوانه‌زنی و پارامترهای رشد سه رقم کنجد [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 7-14]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-11]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • احمدی، مادح بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-53]
 • احمدی، مادح مطالعه اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید در شرایط تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-20]
 • احمدیان، نگار تأثیر خزه Tortella tortuosa (Hedw.) Limprبر جوانه‌زنی پنج گونه گندمی غالب مراتع پارک ملی گلستان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 10-20]
 • احمدپور، راهله برهم کنش عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه گوجه‌فرنگی(Lycopersicon sculentum L.) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 31-44]
 • احمدپور، راهله ارزیابی عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی پرکاربردترین ارقام گیاه عدس در استان خوزستان [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 59-69]
 • احمدپور، راهله اثر پیش تیمار زیستی بر خصوصیات جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris Medik) در دماهای مختلف [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • احمدپور، راهله ارزیابی مهمترین پارامترهای جوانه زنی بذر نخود (رقم آزاد) تحت تاثیر عصاره ورمی کمپوست و تنش خشکی [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • احمدنیا، فاطمه بررسی روش‌های مختلف شکست خواب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 53-64]
 • احمدوند، گودرز پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]
 • اردکانی، عزیز اله پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 30-39]
 • ازادی، امیر اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش آبی [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • اسدی آقبلاغی، معصومه بررسی اثر پیری تسریع شده بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 60-68]
 • اسدی گاکیه، معصومه بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2 [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-85]
 • اسدی گاکیه، معصومه نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 19-26]
 • اسدی گاکیه، معصومه تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 72-79]
 • اسدی گاکیه، معصومه تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 32-40]
 • اسدی گاکیه، معصومه ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب بذر در علف هرز قدومه (Alyssum homalocarpum) [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • اسفندیاری، عزت تأثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 73-82]
 • اسفندیاری، عزت‌اله تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 61-67]
 • اسفندیاری، عزت‌اله تأثیر تنش شوری بر قابلیت جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه دو گونه گیاه علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 69-80]
 • اسفندیاری، عزت‌اله تأثیر محتوای روی بذر بر خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه گندم نان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 80-89]
 • اسلامی، سارا تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • اسلامی‏ زاده، عبدالجلیل بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 11-24]
 • اسلامی زاده، عبدالجلیل بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیا زاده، امید بررسی صفات جوانه‌زنی بذر‌های دو گونه Agropyron desertroum وAgropyron pectiniform با پیش‌تیمار اسید آسکوربیک، تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 71-87]
 • اسماعیل پور، بهروز تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • اسماعیل پور، بهروز اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک‌اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 33-44]
 • اسماعیل‌پور، بهروز تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]
 • اشرف جعفری، علی تعیین زمان احیای بذر گیاهان دارویی جنس‌های مریم نخودی (Teucrium polium)، مریم گلی (Salvia virgata)، آویشن(Thymus daenensis , T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia) با استفاده از مدلینگ متغیرهای مهم حفاظت (دماو رطوبت) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 32-42]
 • اصغری، محسن اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 40-48]
 • اصغرزاده، احمد ارزیابی اثر رنگ و اندازه بذر روی خصوصیات جوانه زنی تاج الملوک (Aquilegia chrysantha ) تحت تیمارهای مختلف هیدروپرایمینگ. [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 20-30]
 • افتخاری، سید عبدالله اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تودههای اسفناج بومی ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 63-72]
 • افضلی گروه، صابر تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 60-69]
 • افکاری، احمد تأثیر اسمو‌هیدروپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-46]
 • افیونی، داوود پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • اقحوانی شجری، مهسا پاسخ گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش‌های اسمزی و شوری در مرحلة جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 28-39]
 • اقلیما، قاسم تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • اکبری، حامد توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه ‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.)‏ با استفاده از مدل‏های هیدروتایم [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 29-39]
 • اکبری، شیوا اثر شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی هوفاریقون و قدومه شیرازی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 34-44]
 • ایلکایی، محمد نبی نقش تغذیه گیاه مادری با کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 54-64]
 • الوانی، فاطمه تأثیر نانوذرات نقره بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گونه (Taverniera cuneifolia) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 69-78]
 • الوندیان، سمیه بررسی تأثیر امواج فرا صوت و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 21-31]
 • امام، یحیی ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین‌های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه‌زنی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-10]
 • امامی، حجت تاثیر کاربرد بنتونیت بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور کاهو تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلایکول [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 28-37]
 • امیدی، حشمت بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 21-33]
 • امیدی، حشمت تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 34-44]
 • امیدی، حشمت ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-10]
 • امیدی، حشمت ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر با استیل سالسیلیک اسید (ASA) بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوری [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 39-46]
 • امیدی، حشمت ارزیابی تأثیر اکسین و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 24-33]
 • امیدی، حشمت ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکی و شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 81-92]
 • امیدی، حشمت اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-8]
 • امیدی، حشمت تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 39-46]
 • امیدی، حشمت تأثیر تیمارهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی گیاهچه کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 10-20]
 • امیدی، حشمت بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • امیدی، حشمت اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 72-81]
 • امیدی، حشمت تاثیر نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی ریحان سبز (Ocimum basilicum L) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 20-28]
 • امیدی، حشمت ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 83-93]
 • امیدی، حشمت تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 66-74]
 • امیدی، حشمت اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر لاین مادری کلزا رقم نپتون (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 11-22]
 • امیدی، حشمت بررسی اثر رقم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشدی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 25-32]
 • امیدی، حشمت بررسی اثر پرایمینگ هورمون اکسین بر شاخص جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی مرزه تحت تنش شوری (Satureja hortensis) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 1-10]
 • امیدی، حشمت ارزیابی اثر پرایمینگ و روش‌های مختلف شکست خواب بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 13-20]
 • امیدی، حشمت اثر پیش‌تیمار بذر با اکسین بر شاخص‌های جوانه زنی، رشدی و رنگیزه گیاهچه تربچه (Raphanus sativus) تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 1-10]
 • امیدی، حشمت ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • امیرزاده، مجید تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 34-44]
 • امینی، اخلاص تأثیر جیبرلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 35-44]
 • امین دلدار، زهرا بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • امینی دهقی، مجید تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 15-24]
 • امینی دهقی، مجید ارزیابی اثر سطوح مختلف پرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی، بنیه بذر و برخی صفات فیزیولوژی گیاه دارویی شنبلیله تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 14-28]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر هیومیک اسید و فولیک اسید بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 33-43]
 • امینی دهقی، مجید ارزیابی اثر آللوپاتی عصاره اندام‌های پیچک و پنیرک صحرایی بر خصوصیات جوانه‌زنی و پارامترهای رشد سه رقم کنجد [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 7-14]
 • امینی دهقی، مجید ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی دهقی، مجید ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-11]
 • امینی دهقی، مجید اثر دگرآسیبی عصاره چند گونه علف هرز روی درصد جوانه‌زنی و برخی ترکیبات بیوشیمیایی سه رقم کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 68-82]
 • امینی‌دهقی، مجید تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 41-53]
 • امینی فرد، محمد حسین تأثیر تنش های خشکی و شوری بر جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 62-71]
 • امینی‌فرد، محمد تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 54-64]
 • انصاری، امید تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 88-95]
 • انصاری، امید اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-18]
 • انصاری، امید اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 43-51]
 • انصاری، امید بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط کاهش تدریجی رطوبت و پیری تسریع شده [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 68-76]
 • انصاری، امید کمی‌سازی جوانه‌زنی بذر سورگوم در پاسخ به دما [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 43-52]

ب

 • بابایی، محمد جواد بهبود رفتار جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تأثیر اسید سالیسیلیک و تنش شوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 53-66]
 • بابایی قاقلستانی، علی بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2 [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-85]
 • بابایی قاقلستانی، علی نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 19-26]
 • بابایی قاقلستانی، علی تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 72-79]
 • بابایی قاقلستانی، علی تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 32-40]
 • بابایی قاقلستانی، علی تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 48-55]
 • بابائی، علی تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 12-19]
 • بابائی قاقلستانی، علی تأثیر دماهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-30]
 • بابائی قاقلستانی، علی بررسی روش‌های مختلف شکست خواب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 53-64]
 • بابائی قاقلستانی، علی ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب بذر در علف هرز قدومه (Alyssum homalocarpum) [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • بیات، حسن تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 54-64]
 • بیات، حسن تأثیر تنش های خشکی و شوری بر جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 62-71]
 • بازیار، سارا جوانه‌زنی بذر جمعیت‌های مختلف تاتوره (L. Datura stramonium) [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 58-69]
 • بازمکانی، رحیم تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 39-46]
 • بازمکانی، رحیم بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • بازمکانی، رحیم ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-8]
 • بازمکانی، رحیم ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-10]
 • بازمکانی، رحیم ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 83-93]
 • بازوند، فائزه اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر لاین مادری کلزا رقم نپتون (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 11-22]
 • باقری، حمید بررسی نقش بهبود دهنده کلرید کلسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه ذرت تحت تنش شوری ناشی از NaCl [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 53-67]
 • باقری، عباس اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 40-51]
 • باقری فرد، امین اله اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 40-51]
 • باقری فرد، گودرز اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 40-51]
 • بحرانی، عبدالله تاثیر مصرف چند نوع کود دامی بر جوانه زنی و رشد رویشی ارقام کلزا در شرایط گلخانه [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 21-33]
 • بحرانی، عبدالله تاثیرعصاره اندام های مختلف گیاه دارویی گل جعفری (Tagetes erecta) بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی تعدادی از علف های هرز [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • بختیاری، سعید بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در شرایط تنش شوری بر مؤلفه‌ها جوانه زنی و رشد رویشی گیاهچه رازیانه(Foeniculum vulgar) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 27-37]
 • بختیاری، سعید تاثیرکلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays L.) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 1-12]
 • بختیاری، سعید مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 52-60]
 • بختیاری، سعید بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مولفه‌های جوانه زنی و رشد رویشی گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) در تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 1-10]
 • بختیاری، سعید بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ریحان (Ocimum basilicum L.) در تنش خشکی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 20-30]
 • بخشنده فرج پور، آزاده مطالعه اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشنده فرج پور، آزاده اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-16]
 • بخشنده فرج پور، آزاده اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشنده فرج‌پور، آزاده اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 23-33]
 • بدری، عاطفه تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 68-77]
 • بیدل، سارا بررسی اثر پوشش‌دهی بذر با مواد شیمیایی و بیولوژیکی بر جوانه‌زنی بذر زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • بذرافشان، فرود پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • بذرگر، امیر بهزاد مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 52-60]
 • برادران، محمدهاشم بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ریحان (Ocimum basilicum L.) در تنش خشکی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 20-30]
 • برادران، محمد هاشم بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مولفه‌های جوانه زنی و رشد رویشی گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) در تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 1-10]
 • برهانی، نوید پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 30-39]
 • برهانی، نویدرضا اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نخود تحت شرایط آللوپاتی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]
 • بستانی، امین اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش آبی [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • بشارت، نادیا تاثیر پرایمینگ با عناصر غذایی برسبزشدن و میزان عناصر گیاهچه پنبه رقم خرداد در شرایط شور و غیرشور [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 11-19]
 • بصیری، محبوبه تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • بصیری1، محبوبه تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 35-52]
 • بلندی عموقین، ماهرخ بررسی اثرات آللوپاتی علف‌های هرز چاودار (Secale cereale L) و یولاف (Avena ludoviciana L) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 78-87]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 57-69]
 • بلوچی، حمیدرضا بهبود رفتار جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تأثیر اسید سالیسیلیک و تنش شوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 53-66]
 • بهرامی، فاطمه بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سویا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 39-47]
 • بهشتی زاده، هژیر ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 20-29]

پ

 • پارسافر، سپیده تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • پاکدامن سردرود، بابک اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و شاخص‌های فیزیولوژی در نخل زینتی تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-32]
 • پاک نژاد، فرزاد ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-8]
 • پیرانی، حسن تأثیر ضایعات چای بر خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی بذور هیدروپرایم شده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تیمار شوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 46-58]
 • پراور، آرزو تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 34-44]
 • پراور، آرزو اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-8]
 • پیردشتی، همت اله اثر تیمارهای بیولوژیکی بذر بر مقاومت گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L) به تنش عنصر سنگین مس در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-12]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر باکتری‌های افزاینده رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-9]
 • پیر دهقان، سارا اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • پرمون، قاسم تاثیر فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و قدرت بذر ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 40-51]
 • پرمون، قاسم بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • پرمون، قاسم تاثیر پس‌رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 51-60]
 • پرمون، قاسم بررسی اثر پیری تسریع شده بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 60-68]
 • پرمون، قاسم بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • پرمون، قاسم تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]
 • پرمون، قاسم تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 65-76]
 • پرمون، قاسم تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه‌زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 61-71]
 • پرمون، قاسم بررسی پاسخ جوانه‌زنی اکوتیپ‌های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) به نیترات سرب [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 73-84]
 • پشت دار، عادل کمی‌سازی جوانه‌زنی بذر سورگوم در پاسخ به دما [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 43-52]
 • پناهی، محمدحسن مدل‌سازی واکنش سبز‌شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-70]
 • پوربیرامی هیر، یونش اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک‌اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 33-44]
 • پور پیله ور، فاطمه تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 32-40]
 • پور پیله‌ور، فاطمه تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 72-79]
 • پورعبدالله، محبوبه اثر قدرت بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]
 • پورعلمداری، ابراهیم اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]

ت

 • تاتاری، مریم تاثیر تیمار سرمایی و شیمیایی بر شکست خواب بذر پنیرباد (Withania somnifera) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 47-59]
 • تازیکه، نورالله بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره هیدرومتانولی اندام هوایی کنجد زراعی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای علف‌هرز خربزه وحشی (cucumis melo var.agrestis [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 33-42]
 • تازیکه، نوراله بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-7]
 • ترابی، بنیامین تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 68-77]
 • ترابی دشتی، اندیشه ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-8]
 • ترابی گیگلو، موسی اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک‌اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 33-44]
 • تیزفهم، پیام تاثیر پرایمینگ کلرید منیزیم بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و تغییرات فیزیولوژیک بذر کنجد (Sesamum indicum L.) در دماهای مختلف [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 70-82]
 • تشکری فرد، الهه تأثیر باکتری‌های افزاینده رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-9]
 • تقی پور، زهرا تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 65-75]
 • تقی‌پور، زهرا بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با غلظت‌های مختلف جاسمونیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 67-76]
 • تقی‌زاده، رضا بررسی تأثیر امواج فرا صوت و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 21-31]
 • تقوی قاسمخیلی، فاطمه تأثیر باکتری‌های افزاینده رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-9]
 • تهرانی فر، علی بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]
 • تهرانی‌فر، علی تاثیر کاربرد بنتونیت بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور کاهو تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلایکول [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 28-37]
 • توانا، کیانوش تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 50-61]
 • توبه، احمد بررسی اثرات آللوپاتی علف‌های هرز چاودار (Secale cereale L) و یولاف (Avena ludoviciana L) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 78-87]
 • توبه، احمد تاثیر نوع محلول پیش تیمار، زمان خیساندن و شوری بر شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی گندم [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-13]
 • توبه، احمد مطالعه تأثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخصهای مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 8-19]
 • توبه، محمد مقایسه اثر انبارداری بذر ارقام مختلف گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 76-86]
 • توکلی، حوریه تاثیر پس‌رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 51-60]
 • توکلی، حوریه تاثیر پرایمینگ کلرید منیزیم بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و تغییرات فیزیولوژیک بذر کنجد (Sesamum indicum L.) در دماهای مختلف [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 70-82]
 • توکلی، حوریه تأثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذور فرسوده کدوی تخم کاغذی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 20-29]
 • توکلی، نصیبه تاثیر پرایمینگ کلرید منیزیم بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و تغییرات فیزیولوژیک بذر کنجد (Sesamum indicum L.) در دماهای مختلف [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 70-82]

ث

 • ثابت تیموری، مژگان تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی مینای بیرجندی" مستار" Sclorhachis leptoclada Rech.f. و مطالعه فنولوژی آن در رویشگاه طبیعی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 1-12]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی مینای بیرجندی" مستار" Sclorhachis leptoclada Rech.f. و مطالعه فنولوژی آن در رویشگاه طبیعی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 1-12]

ج

 • جامی معینی، متین اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-80]
 • جامی معینی، متین اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نخود تحت شرایط آللوپاتی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]
 • جامی معینی، متین اثر پرایمینگ بر کاهش اثرات بقایای علف‌کش اپیروس در چغندرقند [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 1-12]
 • جعفری، پیمان تأثیر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه زنی و رشد اولیه سه توده طالبی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 56-67]
 • جعفری، محمد تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 66-75]
 • جعفری، محمدجواد بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-7]
 • جعفری نیا، مجتبی تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی دو نوع چمن [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-12]
 • جلالی، امیرهوشنگ تأثیر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه زنی و رشد اولیه سه توده طالبی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 56-67]
 • جلالی فر، رضا بررسی روابط همبستگی و خصوصیات مرحله جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت پیش تیمار سالیسیلیک‌اسید [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 30-38]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]
 • جماعتی ثمرین، شهزاد تاثیر نوع محلول پیش تیمار، زمان خیساندن و شوری بر شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی گندم [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-13]
 • جماعتی ثمرین، شهزاد مطالعه تأثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخصهای مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 8-19]
 • جمشیدی، خلیل بررسی نقش بهبود دهنده کلرید کلسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه ذرت تحت تنش شوری ناشی از NaCl [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 53-67]
 • جهانبخش، سدابه تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 65-76]
 • جهانبخش، سدابه تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه‌زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 61-71]
 • جهانبخش، سدابه بررسی پاسخ جوانه‌زنی اکوتیپ‌های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) به نیترات سرب [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 73-84]
 • جوادی، احمد پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 54-70]
 • جوادی، احمد اثر روش‌های مختف آماده‌سازی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گوجه‌فرنگی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 44-60]
 • جوادی، احمد ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوادی، احمد ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 12-22]
 • جودی، زهرا تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]
 • جودی، زهرا بررسی پاسخ جوانه‌زنی اکوتیپ‌های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) به نیترات سرب [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 73-84]
 • جوکار، محمد اثر پرایمینگ بر کاهش اثرات بقایای علف‌کش اپیروس در چغندرقند [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 1-12]
 • جوکار، مسلم تاثیرعصاره اندام های مختلف گیاه دارویی گل جعفری (Tagetes erecta) بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی تعدادی از علف های هرز [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • جوکار، نرگس بهبود جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه ذرت (Zea mays L.) و گندم (Triticum aestivum L.) با هیدروپرایمینگ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-7]

چ

 • چکانی، ام‌البنین ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های مختلف جو در مرحله جوانه‌زنی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 69-75]
 • چمنی، اسماعیل اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک‌اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 33-44]

ح

 • حاتمی قره قوینی، نسرین بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2 [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-85]
 • حاتمی قره قوینی، نسرین نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 19-26]
 • حاتمی قره قوینی، نسرین تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 32-40]
 • حاجی برات، زهرا بررسی اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه زنی بذر بالنگو شهری تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 78-89]
 • حاجی برات، زهره تأثیر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 38-48]
 • حبیبی، حسن اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • حجتی، لیلا اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 23-34]
 • حیدری، زینب اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 38-44]
 • حیدری، مختار اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تودههای اسفناج بومی ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 63-72]
 • حیدری، مختار اثر بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه عنصل (Drimia maritima L. ) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 46-56]
 • حسنی، زهرا ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • حسینی، امیر حسن بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]
 • حسن پناه، داود تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]
 • حسنپور، مسعود اثر پیش تیمار اسمزی بر شاخصهای جوانه زنی گیاه دارویی انیسون تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 45-55]
 • حسینی تفرش، سیدعلی اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-16]
 • حسینی تفرشی، سیدعلی مطالعه اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی تفرشی، سیدعلی اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 23-33]
 • حسینی تفرشی، سید علی اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده، سعید رضا اثر پیش تیمار زیستی بر خصوصیات جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris Medik) در دماهای مختلف [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • حسین زاده، سهیل اثر تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذرگونه زرشک معمولی (Berberis vulgaris L. ) [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 50-58]
 • حسنی نسب فرزانه، رفعت تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 12-19]
 • حسنی نسب فرزانه، رفعت تأثیر دماهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-30]
 • حضوری، علیرضا تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 61-67]
 • حلاجیان، لیلا پاسخ جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به درجه حرارت و نور در چهار گونه چمن گرمسیری [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 19-32]
 • حمامی، حسین تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 54-64]

خ

 • خاتمی، سیده آسیه تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 12-19]
 • خاتمی، سیده آسیه تأثیر دماهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-30]
 • خاتون جوکار، نرگس اثر بستر جوانه‌زنی و مدت زمان هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه ریحان سبز و بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-69]
 • خاتون جوکار، نرگس بررسی اثر مدت زمان و دمای پیش‌تیمار رطوبتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه شاهی (sativum Lepidium) در بسترهای مختلف [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 23-38]
 • خادم‌پیر، محمد اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401 [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 18-26]
 • خیاط مقدم، مژده روش‏های موثر در شکست خواب و افزایش جوانه‏زنی بذر گون Astragalus cicer L. [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 21-27]
 • خیاط مقدم، مژده بررسی دگرآسیبی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) روی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور زیره ‌سبز، زنیان و رازیانه [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 52-65]
 • خانقائی، لادن مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏های جوانه‌زنی نخود ایرانی (Cicer arientinum L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-51]
 • خدائی، حسین اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-80]
 • خیرآبادی، فاطمه تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی بدون آسیاب کردن [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 45-50]
 • خرازی، مهین بررسی روابط همبستگی و خصوصیات مرحله جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت پیش تیمار سالیسیلیک‌اسید [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 30-38]
 • خراشی زاده، محمد نقش اصلاح کننده‌های ضدتنش پلیمری، معدنی و بیولوژیک بر عملکرد و حفظ قدرت جوانه‌زنی گیاه دارویی نازبو (Ocimum basilicum L. var. keshkeny levelu) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 37-48]
 • خیریان پور، مهدی تأثیر نانوذرات نقره بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گونه (Taverniera cuneifolia) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 69-78]
 • خرم دل، سرور تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • خسروی، محسن پاسخ جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به درجه حرارت و نور در چهار گونه چمن گرمسیری [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 19-32]
 • خسروبار، سوسن تاثیر تیمار سرمایی و شیمیایی بر شکست خواب بذر پنیرباد (Withania somnifera) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 47-59]
 • خلیلی، علی بررسی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و برخی خصوصیات بذر گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis. L) در شرایط تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 9-21]
 • خلیلی، علی تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • خلیلی اقدم، نبی تاثیر روش‌های متفاوت پیش تیمار بذر بر جوانه‌زنی، رشد و استقرار گیاهچه سویا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 10-17]
 • خلیلی اقدم، نبی تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-49]
 • خلیلی اقدم، نبی اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • خماری، سعید تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • خماری، سعید مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 54-64]
 • خماری، سعید پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 54-70]
 • خماری، سعید اثر روش‌های مختف آماده‌سازی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گوجه‌فرنگی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 44-60]
 • خماری، سعید ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما [(مقالات آماده انتشار)]
 • خماری، سعید ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 12-22]
 • خواجه حسینی، محمد تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 11-18]

د

 • داداشی، محمدرضا بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-7]
 • داداشی، محمدرضا مطالعه تأثیر اثر اندازه بذر بر رشد سه رقم سویا Glycine max L در گرگان. [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 31-43]
 • داداشی، محمدرضا اثر بستر جوانه‌زنی و مدت زمان هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه ریحان سبز و بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-69]
 • داداشی، محمد رضا اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم کریم در شرایط آزمایشگاه [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 1-8]
 • دیانت، مرجان جوانه‌زنی بذر جمعیت‌های مختلف تاتوره (L. Datura stramonium) [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 58-69]
 • دیانت، مرجان اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش آبی [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • دیانتی تیلکی، قاسم تأثیر نانوذرات نقره بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گونه (Taverniera cuneifolia) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 69-78]
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی بررسی صفات جوانه‌زنی بذر‌های دو گونه Agropyron desertroum وAgropyron pectiniform با پیش‌تیمار اسید آسکوربیک، تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 71-87]
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی اثر دگرآسیبی گیاه Artemisia aucheri برخصوصیات جوانه‌زنی گونه‌ Medicago sativa var.blak [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 45-53]
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی اثر دگرآسیبی درمنه کوهی برخصوصیات جوانه‌زنی گونه یونجه سیاه [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 11-18]
 • داوری، مهدی ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوری، مهدی ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 12-22]
 • دری، محمد علی رفتار جوانه‌زنی بذر آرتیشو Cynara scolymus L.تحت تاثیر رنگ پوسته بذر و سطوح شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 8-14]
 • درخشان، ابوالفضل توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه ‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.)‏ با استفاده از مدل‏های هیدروتایم [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 29-39]
 • درزی رامندی، هادی تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 41-53]
 • درزی رامندی، هادی اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 22-34]
 • درویشی، بابک تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 24-34]
 • دستوری، مونا تاثیرعصاره اندام های مختلف گیاه دارویی گل جعفری (Tagetes erecta) بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی تعدادی از علف های هرز [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • دلیل، بهاره بهبود جوانه زنی شوید در شرایط تنش شوری به وسیله پیش تیمار آبی بذر [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 45-53]
 • دهقانی بیدگلی، رضا مطالعه اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی بیدگلی، رضا اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-16]
 • دهقانی بیدگلی، رضا اثر عصاره اندام هوایی تاغ (Haloxylon ammodendron ) بر جوانه زنی و برخی ویژگیهای مرفوفیزیولوژیکی بذور قره داغ (Nitraria schoberi L.) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 58-65]
 • دهقانی بیدگلی، رضا اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی بیدگلی، رضا اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 23-33]
 • دهقانی بیدگلی، رضا بررسی تاثیر حذف پاپوس بذر بر جوانه‌زنی بذر سه گونه گیاه دارویی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 13-19]

ر

 • راثی زاده، رویا تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 48-55]
 • راحمی، علی بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره هیدرومتانولی اندام هوایی کنجد زراعی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای علف‌هرز خربزه وحشی (cucumis melo var.agrestis [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 33-42]
 • راحمی، علی اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • راحمی کاریزکی، علی ارزیابی مقاومت به سطوح شوری ارقام کلزا در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-9]
 • راحمی کاریزکی، علی اثر شوری و دما بر خصوصیات فیزیولوژیک جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 13-20]
 • راحمی کاریزکی، علی اثر قدرت بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]
 • راستی، سعید ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر با استیل سالسیلیک اسید (ASA) بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوری [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 39-46]
 • راشدمحصل، محمد حسن تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 11-18]
 • ربانی محمدیه، ریحانه تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی بدون آسیاب کردن [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 45-50]
 • ربانی محمدیه، ریحانه ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 51-59]
 • رحیمی، امیر تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • رسایی، بهنوش اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]
 • رسایی، بهنوش اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با استفاده از نمک‌های نیتراتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه سویا (Glycine max L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 11-22]
 • رسایی، علی اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]
 • رسام، قربانعلی تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 68-77]
 • رستمی، زینب اثر پیش‌تیمار با تنظیم کننده‌های رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی برنج در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 42-48]
 • رستمی، طیبه تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه جو دره (Hordeum spontaneum Koch) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 41-51]
 • رستمی، طیبه جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره(Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، طیبه جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 1-10]
 • رستمی، مجید تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 50-61]
 • رشتیان، آناهیتا مقایسه ویژگی‌های جوانه‌زنی در اکوتیپ‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحتسطوح مختلف تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 55-66]
 • رضایی، عبدالمجید اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 40-51]
 • رضازاده، علیرضا تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 77-87]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 23-34]
 • رضایی سوخت‌آبندانی، رضا بررسی اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر برنج رقم ندا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 68-83]
 • رضائی، لیلا بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مولفه‌های جوانه زنی و رشد رویشی گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) در تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 1-10]
 • رضائی، لیلا بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ریحان (Ocimum basilicum L.) در تنش خشکی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 20-30]
 • رضوان‌بیدختی، شهرام اثر شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی هوفاریقون و قدومه شیرازی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 34-44]
 • رضوان طلب، نصیبه بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره هیدرومتانولی اندام هوایی کنجد زراعی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای علف‌هرز خربزه وحشی (cucumis melo var.agrestis [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 33-42]
 • رمضانی، احمد تأثیر نانو اکسیدروی و سولفات‌روی بر جوانه‌زنی بذر برنج [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 15-22]
 • رمضانی، مهدی بررسی اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر برنج رقم ندا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 68-83]
 • رمضانی زنوک، مرتضی پاسخ گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش‌های اسمزی و شوری در مرحلة جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 28-39]
 • رمضانی شهرستانی، صدیقه بررسی اثرات تنش اسمزی بر برخی از خصوصیات رشد گیاهچه‌ای در مرحله جوانه‌زنی برنج [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 53-62]
 • رنجبر، فاطمه ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 61-68]
 • رهباریان، راحله بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 30-40]
 • رهباریان، راحله بررسی روش های مختلف شکست خواب بذر شاهتره (‏Fumaria parviflora Lam‏)‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رئیسی، آمنه مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏های جوانه‌زنی نخود ایرانی (Cicer arientinum L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-51]

ز

 • زارع، مریم تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 35-52]
 • زارع، مریم تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • زارع، مهدی پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • زارعی، بتول بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با غلظت‌های مختلف جاسمونیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 67-76]
 • زارعی، بتول اثر پیش‌تیمار با تنظیم کننده‌های رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی برنج در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 42-48]
 • زارع بوانی، محمدرضا اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تودههای اسفناج بومی ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 63-72]
 • زارع خورمیزی، هادی مقایسه ویژگی‌های جوانه‌زنی در اکوتیپ‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحتسطوح مختلف تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 55-66]
 • زارع خورمیزی، هادی بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 32-42]
 • زارع خورمیزی، هادی تأثیر اسید هیومیک بر جوانه‌زنی و رشد اولیه سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 9-22]
 • زمانی، افشین ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین‌های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه‌زنی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-10]
 • زینلی، ابراهیم مدل‌سازی واکنش سبز‌شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-70]

س

 • سادات عیسی نژاد، نسرین اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-8]
 • سادات عیسی‌نژاد، نسرین تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 77-87]
 • سیادت، سید عطاالله بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیادت، سید عطااله بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 11-24]
 • سالارنیا، نادر تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 60-69]
 • سیاهمرگویی، آسیه تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • سیاهمرگوئی، آسیه تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 35-52]
 • سیاوش‌مقدم، سینا تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • سبزی، معصومه تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 66-75]
 • سبزچی، سیمین تأثیر محتوای روی بذر بر خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه گندم نان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 80-89]
 • سپهرفر، دینا مقایسه اثرات شکستن خواب بذر شب خسب (Albizia julibrissin) به روش آب داغ، آب ژاول و اسیدسولفوریک [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • سیدی، اعظم تاثیر پیش تیمار اسمزی بذور کرفس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 69-83]
 • سیدشریفی، رئوف اثر هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ و هورمون‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی و فیزیولوژی بذر لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کادمیوم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • سید شریفی، رئوف اثر پرایمینگ بر فعالیت و بیان ژن‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذرهای فرسوده برنج [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • سرخی، فرشاد اثر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 17-26]
 • سروستانی، رحیم تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]
 • سعادت، طیبه ثاثیر پرایمینگ و فرسودگی بر جوانه‌زنی توده‌های بذر برنج با قدرت متفاوت [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 65-73]
 • سعادت، هانیه تاثیر پرایمینگ و فرسودگی بر روی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر لوبیا رقم صدری Phaseolus Vulgaris [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • سعادت، هانیه اثر پرایمینگ بر فعالیت و بیان ژن‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذرهای فرسوده برنج [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • سعادتیان، بیژن پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]
 • سعیدی، محسن اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 38-44]
 • سعیدی، محسن تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت، غلظت مالون‌دی‌آلدئید و شاخص‌های جوانه‌زنی سه هیبرید ذرت در برابر تنش شوری [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 19-28]
 • سعیدی، محسن تأثیر تنش خشکی و محدودیت منابع فتوسنتزی در گیاه مادری بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر تولیدی گندم (رقم زرین) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 72-82]
 • سعیدیان، شهریار تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-49]
 • سلطانی، افشین مدل‌سازی واکنش سبز‌شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-70]
 • سلطانی، الیاس ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-8]
 • سلطانزاده، سمیه اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک‌اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 33-44]
 • سلیمانی، فاطمه پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]
 • سلیمانی امین، محسن تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 15-24]
 • سمیعی، لیلا بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]
 • سنجری، طیبه بررسی اثر سالیسلیک اسید و هیدروپرایم بر خصوصیات جوانه‌زنی چغندرقند تحت تنش شوری (Beta Vulgaris L.) [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 70-80]
 • سنجری مزاج، طیبه ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکی و شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 81-92]
 • سنجری مزاج، طیبه تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 41-53]
 • سنجری مزاج، طیبه تاثیر تسریع کننده‌ها و تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 1-10]
 • سنجری مزاج، طیبه بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر کنجد ).L indica (Sesamum تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 45-52]
 • سنجری مزاج، طیبه بررسی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر کنجد ).L indica (Sesamum [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 22-30]
 • سهرابی، محمد تأثیر خزه Tortella tortuosa (Hedw.) Limprبر جوانه‌زنی پنج گونه گندمی غالب مراتع پارک ملی گلستان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 10-20]
 • سهیل‌نژاد، عبدالمجید ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-10]
 • سودایی زاده، حمید بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 32-42]
 • سودایی مشایی، صاحب اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]

ش

 • شاکری، احسان ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین‌های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه‌زنی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-10]
 • شاکری عموقین، رقیه بررسی اثرات آللوپاتی علف‌های هرز چاودار (Secale cereale L) و یولاف (Avena ludoviciana L) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 78-87]
 • شاکری عموقین، رقیه تاثیر نوع محلول پیش تیمار، زمان خیساندن و شوری بر شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی گندم [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-13]
 • شاکری عموقین، رقیه مطالعه تأثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخصهای مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 8-19]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-19]
 • شاهسونی، لیلا تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 76-84]
 • شاهین دانشمندی، محمد نقش اصلاح کننده‌های ضدتنش پلیمری، معدنی و بیولوژیک بر عملکرد و حفظ قدرت جوانه‌زنی گیاه دارویی نازبو (Ocimum basilicum L. var. keshkeny levelu) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 37-48]
 • شبانی، رضا اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-80]
 • شجاعیان، عارفه تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 71-80]
 • شجاعیان، عاطفه تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 71-80]
 • شجاعیان، عاطفه اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بذر گیاه دارویی سس ( .Cuscuta campestris L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 65-71]
 • شجاعیان، عاطفه بررسی اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه زنی بذر بالنگو شهری تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 78-89]
 • شجاعیان، عاطفه تأثیر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 38-48]
 • شجاعیان، عاطفه ارزیابی اثر تنش شوری طبیعی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان دارویی همیشه ‌بهار، سس و بزرک [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-6]
 • شیربندی، عابدین بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-19]
 • شریفی، پیمان تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در کلزا [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 27-38]
 • شریفی، پیمان بررسی تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج در مقابل تنش سرمایی در مرحله جوانه‌زنی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 43-54]
 • شریفی، پیمان بررسی اثرات تنش اسمزی بر برخی از خصوصیات رشد گیاهچه‌ای در مرحله جوانه‌زنی برنج [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 53-62]
 • شریفی، حمید تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 11-18]
 • شریفی، کلثوم اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 13-21]
 • شریف زاده، فرزاد تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 88-95]
 • شریف زاده، فرزاد تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]
 • شریف زاده، فرزاد بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط کاهش تدریجی رطوبت و پیری تسریع شده [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 68-76]
 • شریفی مقدم، حسین تأثیر پرایمینگ نیترات پتاسیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گل سازویی (Scrophularia striata) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 27-36]
 • شعبان، مراد بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-53]
 • شعبان، مراد مطالعه اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید در شرایط تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-20]
 • شعبان، مهدی معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 70-78]
 • شفیعی ادیب، شهلا تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • شفیع پور، عالیه بررسی اثر پرایمینگ با عصاره جلبک دریایی بر مولفه‌های جوانه زنی و صفات رشدی گیاهچه گشنیز (.Coriandrum sativum L) در زمان‌های مختلف [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 31-45]
 • شکاری، شاپور اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر لاین مادری کلزا رقم نپتون (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 11-22]
 • شکاری، لیلا کاربرد سلنیوم در کاهش خسارات ناشی از تنش همزمان کادمیوم، نیکل و سرب بر جوانه‌زنی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاهچه خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 55-73]
 • شکرپور، اسفندیار بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • شور، محمود بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]

ص

 • صادقی، سیدمصطفی آزمون‌های پیری تسریع شده و سرما در ارزیابی بنیه طولی گیاهچه بادام زمینی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 28-42]
 • صادقی، فاطمه بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • صادقی پور، حمید رضا ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 51-59]
 • صادقی پور، حمید رضا معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 70-78]
 • صارمی راد، علی نقش تغذیه گیاه مادری با کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 54-64]
 • صالحی، معصومه تاثیر پرایمینگ با عناصر غذایی برسبزشدن و میزان عناصر گیاهچه پنبه رقم خرداد در شرایط شور و غیرشور [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 11-19]
 • صالحی، هادی نقش تغذیه گیاه مادری با کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 54-64]
 • صالحی ساردویی، علی اثر تنش‌های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 30-40]
 • صالحی ساردویی، علی اثرات دگرآسیبی علف هرز اویارسلام (Cyperus rotundus) بر جوانه‌زنی بذر ارقام گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 31-40]
 • صالحی سلمی، محمدرضا اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و شاخص‌های فیزیولوژی در نخل زینتی تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-32]
 • صالحی سلمی، محمدرضا پاسخ جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به درجه حرارت و نور در چهار گونه چمن گرمسیری [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 19-32]
 • صالحی سلمی، محمدرضا مقایسه تیمارهای سرمادهی، اسیدسولفوریک، خراش‌دهی، نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بذر درختچه مورد (Myrtus communis L.) [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • صبوری، حسین اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • صداقت حور، شهرام تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ، هایدروپرایمینگ و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل همیشه‌ بهار [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 61-71]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا روش‏های موثر در شکست خواب و افزایش جوانه‏زنی بذر گون Astragalus cicer L. [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 21-27]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا بررسی دگرآسیبی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) روی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور زیره ‌سبز، زنیان و رازیانه [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 52-65]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 52-60]
 • صدقی، محمد تأثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذور فرسوده کدوی تخم کاغذی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 20-29]
 • صدقی، محمد مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 54-64]
 • صدقی، محمد ثاثیر پرایمینگ و فرسودگی بر جوانه‌زنی توده‌های بذر برنج با قدرت متفاوت [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 65-73]
 • صدقی، محمد اثر هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ و هورمون‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی و فیزیولوژی بذر لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کادمیوم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • صدقی، محمد تاثیر پرایمینگ و فرسودگی بر روی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر لوبیا رقم صدری Phaseolus Vulgaris [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • صدقی، محمد اثر پرایمینگ بر فعالیت و بیان ژن‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذرهای فرسوده برنج [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • صفرزاده، زهرا بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-53]
 • صفرزاده، محمدنقی آزمون‌های پیری تسریع شده و سرما در ارزیابی بنیه طولی گیاهچه بادام زمینی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 28-42]
 • صلاحی، فیروز بررسی اثرات مستقیم زوال بر روی رشد سویا با استفاده از تجزیه کوواریانس و تعیین عمق بهینه کشت [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 27-39]
 • صمدی کلخوران، الهام تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]
 • صنایعی، سارا بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • صورآذر، خدیجه اثر هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ و هورمون‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی و فیزیولوژی بذر لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کادمیوم [دوره 11، شماره 39، 1400]

ض

 • ضیائی قهنویه، نجمه پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]

ط

 • طالبی، سمیه مطالعه اثر دگرآسیبی سه رقم گندم ( Triticum aestivum L.)بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز خاکشیر(Descurainia Sophia L) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 83-92]
 • طالبی سیه سران، پرنیان تأثیر ضایعات چای بر خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی بذور هیدروپرایم شده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تیمار شوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 46-58]
 • طاهری، قدیر تاثیرکلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays L.) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 1-12]
 • طباطبایی، سیدعلی تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 88-95]
 • طباطبایی، سیدعلی تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر جو تحت شرایط مختلف انبارداری [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 13-20]
 • طباطبایی، سیدعلی اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-18]
 • طباطبایی، سیدعلی اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 43-51]
 • طباطبایی، سیدعلی کمی‌سازی جوانه‌زنی بذر سورگوم در پاسخ به دما [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 43-52]
 • طبسی، علیرضا بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سویا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 39-47]
 • طویلی، علی تاثیر برخی پرایمینگ‌های هورمونی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگوی سیاه (Lallemantia iberica Fisch. & C.A.Mey) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 41-57]

ع

 • عابدی، مهدی تأثیر خزه Tortella tortuosa (Hedw.) Limprبر جوانه‌زنی پنج گونه گندمی غالب مراتع پارک ملی گلستان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 10-20]
 • عابدی، مهدی تأثیر نوسانات دمایی و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر چهارگونه غالب علفزار (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 56-66]
 • عالی پور، سعیده تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه جو دره (Hordeum spontaneum Koch) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 41-51]
 • عالی پور، سعیده جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره(Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عالیپور، سعیده جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 1-10]
 • عالیمقام، سید مجید بررسی اثرات مستقیم زوال بر روی رشد سویا با استفاده از تجزیه کوواریانس و تعیین عمق بهینه کشت [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 27-39]
 • عالیوند، رامین تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]
 • عبادی، علی تاثیر فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و قدرت بذر ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 40-51]
 • عبادی، علی تاثیر پس‌رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 51-60]
 • عبادی، علی تاثیر پرایمینگ کلرید منیزیم بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و تغییرات فیزیولوژیک بذر کنجد (Sesamum indicum L.) در دماهای مختلف [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 70-82]
 • عبادی، علی تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 65-76]
 • عبادی، علی تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه‌زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 61-71]
 • عبادی، علی اکبر بررسی اثرات تنش اسمزی بر برخی از خصوصیات رشد گیاهچه‌ای در مرحله جوانه‌زنی برنج [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 53-62]
 • عباس زاده، بهلول نقش تغذیه گیاه مادری با کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 54-64]
 • عباس زاده، فرید تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 23-34]
 • عبدلی، حامد تأثیر نوسانات دمایی و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر چهارگونه غالب علفزار (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 56-66]
 • عبدلی، مجید تأثیر تنش شوری بر قابلیت جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه دو گونه گیاه علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 69-80]
 • عبدلی، مجید تأثیر محتوای روی بذر بر خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه گندم نان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 80-89]
 • عبدلی، مجید تأثیر تنش خشکی و محدودیت منابع فتوسنتزی در گیاه مادری بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر تولیدی گندم (رقم زرین) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 72-82]
 • عبدلی، مجید اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]
 • عبدلی، مجید اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با استفاده از نمک‌های نیتراتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه سویا (Glycine max L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 11-22]
 • عبدلی، مجید تأثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 73-82]
 • عیپور، سمیرا ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 83-93]
 • عجم نوروزی، حسین تأثیرپرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه‌های گندم در شرایط استرس خشکی و شوری [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 52-61]
 • عجم نوروزی، حسین مطالعه تأثیر اثر اندازه بذر بر رشد سه رقم سویا Glycine max L در گرگان. [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 31-43]
 • عجم نوروزی، حسین ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های مختلف جو در مرحله جوانه‌زنی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 69-75]
 • عجم نوروزی، حسین اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم کریم در شرایط آزمایشگاه [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 1-8]
 • عرب سلمانی، کریم تأثیر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه زنی و رشد اولیه سه توده طالبی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 56-67]
 • عزتی، فریبا تأثیر تنش شوری بر قابلیت جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه دو گونه گیاه علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 69-80]
 • عزیزی، شهرام تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]
 • عزیزی، محمد تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 66-74]
 • عیسی سلامی، سرور اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و شاخص‌های فیزیولوژی در نخل زینتی تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-32]
 • عسکری، مهیا اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 23-34]
 • عیسی نژاد، نسرین سادات تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 34-44]
 • عیسوند، حمیدرضا تعیین زمان احیای بذر گیاهان دارویی جنس‌های مریم نخودی (Teucrium polium)، مریم گلی (Salvia virgata)، آویشن(Thymus daenensis , T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia) با استفاده از مدلینگ متغیرهای مهم حفاظت (دماو رطوبت) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 32-42]
 • عیسوند، حمید رضا بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-19]
 • عطایی سماق، حجت تأثیر پیش تیمار بذر با باکترهای محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی ریحان تحت تنش شوری [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 38-50]
 • عطایی سماق، حجت بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 21-33]
 • عطایی سماق، حجت تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • عطایی سماق، حجت تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی تأثیر پیش تیمار بذر با باکترهای محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی ریحان تحت تنش شوری [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 38-50]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 21-33]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر با استیل سالسیلیک اسید (ASA) بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوری [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 39-46]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی ارزیابی تأثیر اکسین و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 24-33]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی اثر نوتری پرایمینگ بذر با سلنیوم بر شاخص های جوانه زنی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری (Lamellia ibrica L.) تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 65-76]
 • علی احمد، صفورا ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 20-29]
 • علیپور، سمیرا ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-10]
 • علیپورگراوند، سمیرا اثر دگرآسیبی عصاره چند گونه علف هرز روی درصد جوانه‌زنی و برخی ترکیبات بیوشیمیایی سه رقم کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 68-82]
 • علیپور گراوند، سمیرا ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-10]
 • علیپور گراوند، سمیرا ارزیابی اثر آللوپاتی عصاره اندام‌های پیچک و پنیرک صحرایی بر خصوصیات جوانه‌زنی و پارامترهای رشد سه رقم کنجد [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 7-14]
 • علیدوست، حمیده ثاثیر پرایمینگ و فرسودگی بر جوانه‌زنی توده‌های بذر برنج با قدرت متفاوت [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 65-73]
 • علیدوست، حمیده اثر پرایمینگ بر فعالیت و بیان ژن‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذرهای فرسوده برنج [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • علیزاده، یاسر تأثیر جیبرلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 35-44]
 • علیزاده، امید پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • علیزاده، محمد علی اثر زمان و غلظت اسموپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنس آتریپلکس [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 22-30]
 • علیزاده، معصومه اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 57-69]
 • علی‌زاده فروتن، معصومه اثر تیمارهای بیولوژیکی بذر بر مقاومت گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L) به تنش عنصر سنگین مس در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-12]
 • عنایتی، واقف تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 61-67]

غ

 • غضنفری، سیدجلال تاثیرکلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays L.) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 1-12]
 • غلامی، شکوفه ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، شکوفه ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-11]
 • غلامی، شکوفه تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه جو دره (Hordeum spontaneum Koch) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 41-51]
 • غلامی، شکوفه اثر دگرآسیبی عصاره چند گونه علف هرز روی درصد جوانه‌زنی و برخی ترکیبات بیوشیمیایی سه رقم کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 68-82]
 • غلامی، شکوفه جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره(Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، شکوفه جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 1-10]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره هیدرومتانولی اندام هوایی کنجد زراعی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای علف‌هرز خربزه وحشی (cucumis melo var.agrestis [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 33-42]
 • غنایی، صدیقه تاثیر زوال بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 49-55]

ف

 • فاتح، مجتبی اثر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 17-26]
 • فاخری، براتعلی ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 20-29]
 • فاضلی، آرش بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با غلظت‌های مختلف جاسمونیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 67-76]
 • فاضلی، آرش اثر پیش‌تیمار با تنظیم کننده‌های رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی برنج در شرایط تنش شوری [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 42-48]
 • فتحی، شهناز اثر اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر ریحان (Ocimum basilicu) تحت شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-59]
 • فتحی، شهناز اثر پیش تیمار اسمزی بر شاخصهای جوانه زنی گیاه دارویی انیسون تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 45-55]
 • فتحی، شهناز تاثیر پیش تیمار اسمزی بذور کرفس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 69-83]
 • فتوکیان، محمدحسین اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 22-34]
 • فتوکیان، محمد حسین اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • فخاری، رسول مقایسه اثر انبارداری بذر ارقام مختلف گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 76-86]
 • فخاری، رسول اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 13-21]
 • فرامرزی، علی تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]
 • فرخی، مریم بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 30-40]
 • فرخی، مریم بررسی روش های مختلف شکست خواب بذر شاهتره (‏Fumaria parviflora Lam‏)‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فصاحت، ایوب مطالعه تأثیر ترکیبات آللوشیمیایی عصاره شاخ و برگ و ریشه‌ اُزمک (Lepidium draba L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد یولاف (Avena sativa L.) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-14]
 • فغانی، الهام ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های مختلف جو در مرحله جوانه‌زنی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 69-75]
 • فلاحی، حمیدرضا پاسخ گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش‌های اسمزی و شوری در مرحلة جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 28-39]
 • فلاحی، نوشین بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2 [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-85]
 • فلاحی، نوشین نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 19-26]

ق

 • قادری‏ فر، فرشید تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی بدون آسیاب کردن [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 45-50]
 • قادری فر، فرشید اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401 [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 18-26]
 • قادری فر، فرشید ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 51-59]
 • قادری فر، فرشید معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 70-78]
 • قاسمی، الهه تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 24-34]
 • قاسمی، الهه اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 38-44]
 • قاسمی، الهه تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت، غلظت مالون‌دی‌آلدئید و شاخص‌های جوانه‌زنی سه هیبرید ذرت در برابر تنش شوری [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 19-28]
 • قاسمی، حمیدرضا اثر کلرید سدیم بر جوانه‌زنی و رشد اولیه دانه رست‌های 60 رقم گندم [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 14-26]
 • قاسمی، ویدا تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • قاضی خانلو ثانی، یوسف بررسی نقش بهبود دهنده کلرید کلسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه ذرت تحت تنش شوری ناشی از NaCl [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 53-67]
 • قربانپور، سحر اثر دگرآسیبی گیاه Artemisia aucheri برخصوصیات جوانه‌زنی گونه‌ Medicago sativa var.blak [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 45-53]
 • قربانپور، سحر اثر دگرآسیبی درمنه کوهی برخصوصیات جوانه‌زنی گونه یونجه سیاه [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 11-18]
 • قرینه، محمد حسین تعیین بهترین آزمون ‌آزمایشگاهی قدرت بذر برای پیش‌بینی توان سبز شدن توده‌های گلرنگ در مزرعه [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 73-84]
 • قرینه، محمد حسین تأثیر پیری تسریع شده و تنش خشکی بر جوانه‌زنی و مؤلفه‌های رشدی گیاهچه‌های جو [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 31-41]
 • قره خانی، مهرنسا اثر شوری و دما بر خصوصیات فیزیولوژیک جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 13-20]
 • قزوینه، مهوش ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب بذر در علف هرز قدومه (Alyssum homalocarpum) [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • قلی زاده، بهرام بررسی اثر زمان جمع آوری، بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذرگونه زینتی اوجا (Ulmus carpinifolia Mill.) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 44-52]
 • قلی زاده، لیلا بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • قلی‌نژاد، اسماعیل تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر صفات مرتبط با جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 57-71]
 • قمری، هادی مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 54-64]
 • قنبری، مجید تأثیر ضایعات چای بر خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی بذور هیدروپرایم شده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تیمار شوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 46-58]
 • قهرمانی، ایسن تاثیر تیمار سرمایی و شیمیایی بر شکست خواب بذر پنیرباد (Withania somnifera) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 47-59]
 • قهرمانی، صغری تأثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذور فرسوده کدوی تخم کاغذی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 20-29]
 • قهرمانی، معصومه تاثیر فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و قدرت بذر ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 40-51]
 • قوام، منصوره تأثیر نانو ذرات نقره بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه دو گونه نعناع فلفلی و پونه در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-12]
 • قوام، منصوره تاثیر برخی پرایمینگ‌های هورمونی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگوی سیاه (Lallemantia iberica Fisch. & C.A.Mey) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 41-57]

ک

 • کاشانی، علی بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشانی، علی بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 11-24]
 • کامکار، بهنام توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه ‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.)‏ با استفاده از مدل‏های هیدروتایم [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 29-39]
 • کیانی، سمانه اثر بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه عنصل (Drimia maritima L. ) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 46-56]
 • کاویانی، بهزاد تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ، هایدروپرایمینگ و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل همیشه‌ بهار [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 61-71]
 • کبری پیشوا، زینب تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • کرد فیروزجایی، قاسم اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • کرمی، راضیه بهبود رفتار جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تأثیر اسید سالیسیلیک و تنش شوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 53-66]
 • کرمی، هادی بررسی صفات جوانه‌زنی بذر‌های دو گونه Agropyron desertroum وAgropyron pectiniform با پیش‌تیمار اسید آسکوربیک، تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 71-87]
 • کریمی، طاهره تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 71-80]
 • کریمی، طاهره بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • کریمی، طاهره اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بذر گیاه دارویی سس ( .Cuscuta campestris L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 65-71]
 • کریمی، طاهره بررسی اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه زنی بذر بالنگو شهری تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 78-89]
 • کریمی، طاهره ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-10]
 • کریمی، طاهره تأثیر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 38-48]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره بررسی روش‌های مؤثر در شکست خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-11]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره ارزیابی اثر تنش شوری طبیعی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان دارویی همیشه ‌بهار، سس و بزرک [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-6]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره تعیین مؤثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر محتوی رطوبت بذر بالنگو شیرازی Lallemantia royleana Benth در طی پر شدن دانه [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 61-65]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره بررسی اثر سالیسلیک اسید و هیدروپرایم بر خصوصیات جوانه‌زنی چغندرقند تحت تنش شوری (Beta Vulgaris L.) [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 70-80]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره تاثیر تسریع کننده‌ها و تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 1-10]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره بررسی اثر زمان کاشت و کاربرد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر بالنگو شیرازی Lallemantia royleana Benth.)) [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 34-49]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر کنجد ).L indica (Sesamum تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 45-52]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره بررسی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر کنجد ).L indica (Sesamum [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 22-30]
 • کریمی جلیله‌وندی، طاهره تعیین مؤثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 34-43]
 • کریم‌زاده حسینیان، یگانه سادات مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 52-60]
 • کلاته عربی، مهدی مدل‌سازی واکنش سبز‌شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-70]
 • کمایستانی، نفیسه ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 61-68]
 • کمندلو، منصوره مطالعه تأثیر اثر اندازه بذر بر رشد سه رقم سویا Glycine max L در گرگان. [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 31-43]
 • کنگرانی فراهانی، فاطمه تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 15-24]
 • کیهان پور، زینب مقایسه تیمارهای سرمادهی، اسیدسولفوریک، خراش‌دهی، نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بذر درختچه مورد (Myrtus communis L.) [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 61-68]

گ

 • گالشی، سراله اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401 [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 18-26]
 • گالشی، سراله بررسی اثرات مستقیم زوال بر روی رشد سویا با استفاده از تجزیه کوواریانس و تعیین عمق بهینه کشت [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 27-39]
 • گروسی، فاطمه تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 68-77]
 • گنجی، ابراهیم ارزیابی اثر رنگ و اندازه بذر روی خصوصیات جوانه زنی تاج الملوک (Aquilegia chrysantha ) تحت تیمارهای مختلف هیدروپرایمینگ. [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 20-30]
 • گنجعلی، علیرضا تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 76-84]
 • گنجی مقدم، ابراهیم تاثیر تیمار سرمایی و شیمیایی بر شکست خواب بذر پنیرباد (Withania somnifera) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 47-59]
 • گنجه، اصغر تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 65-76]
 • گنجه، اصغر تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه‌زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 61-71]
 • گودرزیان، مریم اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 38-44]
 • گودرزیان، مریم تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت، غلظت مالون‌دی‌آلدئید و شاخص‌های جوانه‌زنی سه هیبرید ذرت در برابر تنش شوری [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 19-28]
 • گودرزیان قهفرخی، مریم تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 24-34]

ل

 • لطیفی، سید علی اثر پیش‌تیمار بذر با اکسین بر شاخص‌های جوانه زنی، رشدی و رنگیزه گیاهچه تربچه (Raphanus sativus) تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 1-10]
 • لطیفی، سید علی بررسی اثر پرایمینگ هورمون اکسین بر شاخص جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی مرزه تحت تنش شوری (Satureja hortensis) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 1-10]
 • لطیفی، ناصر بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سویا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 39-47]
 • لک، شهرام بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • لک، شهرام بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 11-24]
 • لولایی، ابوالفضل بررسی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و برخی خصوصیات بذر گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis. L) در شرایط تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 9-21]
 • لولایی، ابوالفضل تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 41، 1400]

م

 • مجیدزاده هروی، رضا بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در شرایط تنش شوری بر مؤلفه‌ها جوانه زنی و رشد رویشی گیاهچه رازیانه(Foeniculum vulgar) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 27-37]
 • محب الدینی، مهدی تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • محبعلی، مهدی بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 21-33]
 • محمدی، امید تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • محمدی، شهرام اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 40-51]
 • محمدی، عبدالناصر تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 76-84]
 • محمدی، فرنوش برهم کنش عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه گوجه‌فرنگی(Lycopersicon sculentum L.) [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 31-44]
 • محمدی، هدایت بررسی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و برخی خصوصیات بذر گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis. L) در شرایط تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 9-21]
 • محمدی، هدایت تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • محمدنژاد، معصومه اثر زمان و غلظت اسموپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنس آتریپلکس [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 22-30]
 • محمودی، جلال بررسی اثر زمان جمع آوری، بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذرگونه زینتی اوجا (Ulmus carpinifolia Mill.) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 44-52]
 • محمودی، جلال بررسی تاثیر برخی تیمارها در شکست خواب و جوانه زنی بذر گونه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 52-60]
 • محمودی، جلال اثر زمان و غلظت اسموپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنس آتریپلکس [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 22-30]
 • محمودی، جلال اثر تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذرگونه زرشک معمولی (Berberis vulgaris L. ) [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 50-58]
 • محمودی، ملیحه تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی مینای بیرجندی" مستار" Sclorhachis leptoclada Rech.f. و مطالعه فنولوژی آن در رویشگاه طبیعی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 1-12]
 • محمودی راد، زهرا اثر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 11-19]
 • مداح عارفی، حسن تعیین زمان احیای بذر گیاهان دارویی جنس‌های مریم نخودی (Teucrium polium)، مریم گلی (Salvia virgata)، آویشن(Thymus daenensis , T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia) با استفاده از مدلینگ متغیرهای مهم حفاظت (دماو رطوبت) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 32-42]
 • مدحج، عادل بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدحج، عادل بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 11-24]
 • مدرس ثانوی، سیدعلی محمد توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه ‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.)‏ با استفاده از مدل‏های هیدروتایم [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 29-39]
 • مرادی، علی تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 88-95]
 • مرادیان، زهرا تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • مرادیان، زهرا تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 39-46]
 • مرادیان، زهرا بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • مرادیان، زهرا ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی، پارمترهای رشد و محتوای پرولین گیاه کنجد تحت تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادیان، زهرا ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-8]
 • مرادیان، زهرا بررسی تاثیر هورمون‌های گیاهی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه کتان(Linum usitatissimum) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-10]
 • مرادیان، زهرا ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-10]
 • مرادیان، زهرا ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 83-93]
 • میرجلیلی، محمد حسین تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • میرشکاری، امین کاربرد سلنیوم در کاهش خسارات ناشی از تنش همزمان کادمیوم، نیکل و سرب بر جوانه‌زنی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاهچه خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 55-73]
 • مرضیه حسینی، سیده تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی بدون آسیاب کردن [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 45-50]
 • میرطیبی، محمد اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش آبی [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • میرمحمودی، تورج تاثیر روش‌های متفاوت پیش تیمار بذر بر جوانه‌زنی، رشد و استقرار گیاهچه سویا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 10-17]
 • میرمحمودی، تورج تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-49]
 • مستاجران، اکبر اثر کلرید سدیم بر جوانه‌زنی و رشد اولیه دانه رست‌های 60 رقم گندم [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 14-26]
 • مشایخی، کامبیز بررسی اثر پرایمینگ با عصاره جلبک دریایی بر مولفه‌های جوانه زنی و صفات رشدی گیاهچه گشنیز (.Coriandrum sativum L) در زمان‌های مختلف [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 31-45]
 • مشکات، سیده معصومه بررسی روابط همبستگی و خصوصیات مرحله جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت پیش تیمار سالیسیلیک‌اسید [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 30-38]
 • مصنعی، هدیه بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • مصنعی، هدیه بررسی اثر پیری تسریع شده بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 60-68]
 • مصنعی، هدیه مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 54-64]
 • مصنعی، هدیه رفتار جوانه‌زنی بذر آرتیشو Cynara scolymus L.تحت تاثیر رنگ پوسته بذر و سطوح شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 8-14]
 • مصنعی، هدیه اثر پیش‌تیمار با قارچ‌کش و اسید هیومیک و اندازه بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه رقم گندم [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-9]
 • مظاهر، مهدیه ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظاهر، مهدیه ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 12-22]
 • مظلوم، مهسا اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401 [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 18-26]
 • معتمدی شارک، هاجر اثر تنش‌های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 30-40]
 • معصومی زواریان، ابوالفضل اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 40-48]
 • معماریانی، فرشید بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]
 • مقصودی، عیسی تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 65-75]
 • ملکی فراهانی، سعیده تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 77-87]
 • ملکی لجایر، حسن اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک‌اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 33-44]
 • ممبنی، محسن تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]
 • ممیوند، بهنام تأثیر پیش تیمار بذر با باکترهای محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی ریحان تحت تنش شوری [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 38-50]
 • منصوری، علی اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 72-81]
 • منصوری، علی تاثیر نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی ریحان سبز (Ocimum basilicum L) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 20-28]
 • منصوری فر، سیروس تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت، غلظت مالون‌دی‌آلدئید و شاخص‌های جوانه‌زنی سه هیبرید ذرت در برابر تنش شوری [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 19-28]
 • منصوری‌فر، سیروس اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 38-44]
 • مهدی نژاد، نفیسه تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 60-69]
 • مهدی نژاد، نفیسه ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 20-29]
 • مهدوی، بتول بررسی اثر دما و شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم ماشک Vicia sp. [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 60-69]
 • مهرابی، علی اشرف تأثیر جیبرلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 35-44]
 • موحدی، زهرا تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 50-61]
 • موسوی، سید اسماعیل تأثیر تیمارهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی گیاهچه کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 10-20]
 • موسوی، سید اسماعیل تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 66-74]
 • موسوی، سید اسماعیل اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر لاین مادری کلزا رقم نپتون (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 11-22]
 • موسوی، سید اسماعیل بررسی اثر رقم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشدی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 25-32]
 • موسوی، سید اسماعیل اثر نوتری پرایمینگ بذر با سلنیوم بر شاخص های جوانه زنی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری (Lamellia ibrica L.) تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 65-76]
 • موسوی، سید اسماعیل ارزیابی اثر پرایمینگ و روش‌های مختلف شکست خواب بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 13-20]
 • موسوی، سید اسماعیل اثر پیش‌تیمار بذر با اکسین بر شاخص‌های جوانه زنی، رشدی و رنگیزه گیاهچه تربچه (Raphanus sativus) تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 1-10]
 • موسوی، سید امیر تاثیر فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و قدرت بذر ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 40-51]
 • موسوی، سید غلامرضا تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی مینای بیرجندی" مستار" Sclorhachis leptoclada Rech.f. و مطالعه فنولوژی آن در رویشگاه طبیعی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 1-12]
 • موسوی نیک، محسن تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • موسوی‌نیک، محسن تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 35-52]

ن

 • ناصری، بهرام بررسی اثر زمان جمع آوری، بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذرگونه زینتی اوجا (Ulmus carpinifolia Mill.) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 44-52]
 • ناصری، بهرام بررسی تاثیر برخی تیمارها در شکست خواب و جوانه زنی بذر گونه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 52-60]
 • ناصری، بهرام اثر زمان و غلظت اسموپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنس آتریپلکس [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 22-30]
 • ناصری، بهرام اثر تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذرگونه زرشک معمولی (Berberis vulgaris L. ) [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 50-58]
 • ناصری، حمیدرضا تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 66-75]
 • ناصری، فرانک اثر پرایمینگ زیستی و هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای مریم‌گلی‌کبیر (Salvia sclarea L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 61-72]
 • نامنی، مهدی اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم کریم در شرایط آزمایشگاه [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 1-8]
 • نبی، فهیمه ارزیابی اثر رنگ و اندازه بذر روی خصوصیات جوانه زنی تاج الملوک (Aquilegia chrysantha ) تحت تیمارهای مختلف هیدروپرایمینگ. [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 20-30]
 • نباتی سوها، لیلی بررسی روش‌های مختلف شکست خواب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 53-64]
 • نبوی کلات، سید محسن مطالعه اثر دگرآسیبی سه رقم گندم ( Triticum aestivum L.)بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز خاکشیر(Descurainia Sophia L) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 83-92]
 • نبوی کلات، سید محسن بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 30-40]
 • نبوی کلات، سید محسن بررسی روش های مختلف شکست خواب بذر شاهتره (‏Fumaria parviflora Lam‏)‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • نبوی کلات، محسن مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏های جوانه‌زنی نخود ایرانی (Cicer arientinum L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-51]
 • نجاتی، عباس ارزیابی اثر پرایمینگ و روش‌های مختلف شکست خواب بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 13-20]
 • نجاری، یوسف بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • نجفی، قاسم پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 54-70]
 • نخ‌زری مقدم، علی اثر شوری و دما بر خصوصیات فیزیولوژیک جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 13-20]
 • نخ‌زری مقدم، علی اثر قدرت بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]
 • نژاد ابراهیمی، صمد تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • نصیری، پرتو اثر پیش تیمار زیستی بر خصوصیات جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris Medik) در دماهای مختلف [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • نصیری، محسن تعیین زمان احیای بذر گیاهان دارویی جنس‌های مریم نخودی (Teucrium polium)، مریم گلی (Salvia virgata)، آویشن(Thymus daenensis , T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia) با استفاده از مدلینگ متغیرهای مهم حفاظت (دماو رطوبت) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 32-42]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 61-68]
 • نظریان، سوده بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در شرایط تنش شوری بر مؤلفه‌ها جوانه زنی و رشد رویشی گیاهچه رازیانه(Foeniculum vulgar) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 27-37]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-19]
 • نعمتی، حسین کاربرد سلنیوم در کاهش خسارات ناشی از تنش همزمان کادمیوم، نیکل و سرب بر جوانه‌زنی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاهچه خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 55-73]
 • نعمتی، سیدحسین تاثیر کاربرد بنتونیت بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور کاهو تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلایکول [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 28-37]
 • نعمتی راد، پرستو اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 23-34]
 • نه ‏بندانی، علیرضا تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی بدون آسیاب کردن [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 45-50]
 • نه‌بندانی، علیرضا مدل‌سازی واکنش سبز‌شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-70]
 • نوری، فاطمه اثر پیش‌تیمار با قارچ‌کش و اسید هیومیک و اندازه بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه رقم گندم [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-9]
 • نوری، مریم اثر اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر ریحان (Ocimum basilicu) تحت شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-59]
 • نورافکن، حسن اثر پرایمینگ زیستی و هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای مریم‌گلی‌کبیر (Salvia sclarea L.) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 61-72]
 • نورافکن، حسن اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 23-34]
 • نورافکن، حسن اثر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 11-19]
 • نورحسینی، سیدعلی آزمون‌های پیری تسریع شده و سرما در ارزیابی بنیه طولی گیاهچه بادام زمینی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 28-42]
 • نورحسینی، سیدعلی تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • نورحسینی، سیدعلی اثر بستر جوانه‌زنی و مدت زمان هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه ریحان سبز و بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-69]
 • نورحسینی، سیدعلی بررسی اثر مدت زمان و دمای پیش‌تیمار رطوبتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه شاهی (sativum Lepidium) در بسترهای مختلف [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 23-38]
 • نورحسینی، سیدعلی بهبود جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه ذرت (Zea mays L.) و گندم (Triticum aestivum L.) با هیدروپرایمینگ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-7]
 • نوروزی گیوی، محمد تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • نوکانی، مهدی تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 48-55]

و

 • واحدی، علی بررسی تأثیر امواج فرا صوت و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 21-31]
 • وحیدی پور، حمیدرضا مقایسه اثر انبارداری بذر ارقام مختلف گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 76-86]
 • ولیپور دهنو، زینب ارزیابی اثر سطوح مختلف پرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی، بنیه بذر و برخی صفات فیزیولوژی گیاه دارویی شنبلیله تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 14-28]
 • ولی‌زاده قلعه‌بیگ، اکرم تاثیر کاربرد بنتونیت بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور کاهو تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلایکول [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 28-37]
 • وهاب نژاد، محمد ارزیابی مهمترین پارامترهای جوانه زنی بذر نخود (رقم آزاد) تحت تاثیر عصاره ورمی کمپوست و تنش خشکی [دوره 11، شماره 40، 1400]

ه

 • هادی، محمدرضا تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی دو نوع چمن [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-12]
 • هادیان، جواد تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • همتی، خدایار اثر تنش‌های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 30-40]
 • همتی، میلاد تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • همتی، میلاد تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • همراهی، طاهر تاثیر برخی پرایمینگ‌های هورمونی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگوی سیاه (Lallemantia iberica Fisch. & C.A.Mey) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 41-57]
 • هنردوست، شکور تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]

ی

 • یاری، رضا مطالعه اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید در شرایط تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-20]
 • یامچی، احد معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 70-78]
 • یدوی، علیرضا اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 57-69]
 • یعقوبیان، یاسر اثر تیمارهای بیولوژیکی بذر بر مقاومت گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L) به تنش عنصر سنگین مس در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-12]
 • یوسفی، شبنم تاثیر مصرف چند نوع کود دامی بر جوانه زنی و رشد رویشی ارقام کلزا در شرایط گلخانه [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 21-33]
 • یوسفی‌راد، مجتبی اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 40-48]
 • یونسی، احسان اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-18]
 • یونسی، احسان اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 43-51]
 • یونس آبادی، معصومه بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره هیدرومتانولی اندام هوایی کنجد زراعی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای علف‌هرز خربزه وحشی (cucumis melo var.agrestis [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 33-42]